Informácia o predĺžení termínu na vydanie rozhodnutí v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy č. 53

Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorí podali žiadosti o NFP  v rámci výzvy číslo 53, že z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti schvaľovacieho procesu a vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR súvisiacu s ochorením COVID -19, dôjde k vydaniu rozhodnutia až po uplynutí 70 dňovej lehoty na vydanie rozhodnutia v zmysle Systému riadenia EŠIF.

 

Predĺženie termínu na vydanie rozhodnutí sa týka žiadostí o NFP prijatých v rámci 1.hodnotiaceho kola (do 31.10.2019). Predpokladaný termín na vydanie rozhodnutia je do 31.8.2020.