Aké sú náklady na vykurovanie

Aké sú ročné náklady na vykurovanie v domácnosti do veľkej miery závisí od konkrétnej situácie, presnejšie od potreby tepla budovy a nárokov na tepelnú pohodu. Pripravili sme modelový príklad nákladov v nezateplenom rodinnom dome, ktorý spomíname aj v iných brožúrach. V nasledujúcej tabuľke porovnávame iba prevádzkové náklady zariadenia, nezohľadňujeme investičné náklady. Pre čiastočne obnovený rodinný dom alebo novostavbu by boli výsledky odlišné. 

Pre starší rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných približne 28 327 kWh tepla. Z porovnania vyplýva, že pri využití zemného plynu prostredníctvom kondenzačného kotla, by náklady na vykurovanie ročne dosiahli 1 783 €. Ak by sa na vykurovanie využívalo kusové drevo v splyňovacom kotle, náklady na samotné palivo bez dopravy by boli 1 028 €.

Pozn.: V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne . Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti  spaľovacieho zariadenia  sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné  (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite.
Aktualizácia cien: Apríl 2024

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Publikovať časti textu alebo fotografie z materiálov súvisiacich s bezplatným energetickým poradenstvom možno iba so súhlasom SIEA a uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/www.zitenergiou.sk Podmienky používania