Projekt ŽIŤ ENERGIOU

Operačný program:
Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód projektu (ITMS):
310041J746
Dátum začatia a ukončenia projektu:
január 2016 – december 2023
Nenávratný príspevok:
15 323 382,95 €

Cieľ projektu:
Cieľom národného projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov so zameraním na rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva.

Jednou zo základných úloh projektu je poskytovanie bezplatného odborného energetického poradenstva s cieľom prispieť k znižovaniu emisií CO2.

Poskytovanie bezplatného energetického poradenstva zabezpečujú odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach. Postupne budú poradenské centrá otvorené aj v ďalších krajoch.

Pre koho je poradenstvo určené

 • Verejnosť – majitelia rodinných a bytových domov, deti a mládež
 • Subjekty ústrednej správy a subjekty územnej samosprávy, verejné inštitúcie, školy, verejné budovy, štátne úrady, štátne administratívne budovy
 • Súkromný sektor

Poradíme

 •  Ako znížiť spotrebu energiu
 • Ako efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie
 • Aké sú legislatívne povinnosti
 • Ako a kde získať podporu na realizáciu energeticky úsporných opatrení

Pripravujeme

 • Užitočné informácie pre každého
 • Publikácie, informačné brožúry, pomôcky, informačné videá a tematické relácie
 • Individuálne poradenstvo v centrách, na výstavách a iných podujatiach
 • Semináre, konferencie a exkurzie
 • Aktivity pre deti a školy
 • Analýzy, prieskumy a stratégie
 • Verejne dostupné štúdie a analýzy týkajúce sa efektívneho využívania energie a využívania OZE

Projekt ŽIŤ ENERGIOU nadväzuje národný projekt Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti, ktorý bol realizovaný v rokoch 2010-2015.