Energia z biomasy


Vznik a pôvod – Biomasa je vo svete i na Slovensku považovaná za významný zdroj obnoviteľnej energie. Tvoria ju materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu vhodné na energetické využitie. Najrozšírenejším je drevo. Zvyšky z rastlín ako slama alebo zvieracie exkrementy sa používajú menej. Energia biomasy má svoj pôvod v slnečnom žiarení a fotosyntéze.


Využitie – Už v dávnej histórii sa drevnou biomasou vykurovalo. Okrem klasickej výroby tepla priamym spaľovaním sa v súčasnosti energia z biomasy využíva aj na výrobu elektriny, ako aj na pohon motorových vozidiel takzvanými biopalivami.


Premena energie biomasy na elektrickú – Elektrickú energiu získame z biomasy jej spaľovaním a výrobou pary, ktorá poháňa parnú turbínu. Podobne, ako je to v klasických tepelných elektrárňach. Novšou metódou je spaľovanie biomasy bez prístupu vzduchu, teda splyňovanie alebo výroba bioplynu. Vyrobený bioplyn je využitý v spaľovacej plynovej turbíne alebo plynovom motore, ktoré poháňajú  elektrický generátor.


Príklad zo Slovenska – Jeden z energetických zdrojov využívajúcich biomasu na Slovensku sa nachádza v Bardejove. V prevádzke je od marca 2010. Môže dodávať 8,2 MW elektriny a zároveň vyrába teplo, ktorým zásobuje viac ako 7000 domácností v meste. Takýto spôsob premeny energie sa nazýva kombinovaná výroba elektriny a tepla a označuje sa skratkou KVET.