Energia vody


Vznik a pôvod – Teplo zo Slnka ohrieva zemský povrch a odparuje vodu z oceánov, morí, riek, jazier, z pôdy, zo živočíchov aj z ľudí. Odparená voda sa vo forme vodnej pary dostáva do atmosféry, kde sa vo veľkých výškach tvoria oblaky. Skvapalnená vodná para v oblakoch potom padá na zem vo forme zrážok. Tým sa vytvára uzavretý kolobeh vody – vodný cyklus. Voda stekajúca z hôr v potokoch a riekach odovzdáva pohybovú energiu, ktorú možno rôzne využiť.


Využitie – Vodná energia sa využíva od staroveku. Už vtedy sa ľudia dopravovali na lodiach a pltiach. Neskôr voda poháňala rôzne mechanizmy ako napríklad mlyny, hámre, čerpadlá a píly. V súčasnosti sa využíva vodná energia najmä na výrobu elektriny vo vodných elektrárňach.


Premena energie vody na elektrickú – Vodné elektrárne fungujú na princípe premeny pohybovej energie vody na elektrinu. Vodný prúd roztáča lopatky vodnej turbíny a odovzdáva im svoju energiu. Tá sa mení na mechanickú energiu otáčajúceho sa hriadeľa a následne v elektrickom generátore na elektrinu.


Príklad zo Slovenska – Našou najväčšou vodnou elektrárňou je Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré produkuje elektrinu v množstve zodpovedajúcom 8 % ročnej spotreby Slovenska. Zároveň stabilizuje koryto Dunaja, chráni okolie pred povodňami a zabezpečuje, aby sa lode mohli plaviť po najväčšej slovenskej rieke po celý rok.