Štrukturálne fondy EÚ – Regionálny operačný program

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov

Prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Poskytovateľ podpory

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Vykonávateľ programu

Vyššie územné celky (VÚC) podľa pôsobnosti.

Cieľ

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia.

Zameranie programu:

– rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia.

Oprávnené aktivity
 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie, rekonštrukcia stavieb a dokončenie rozostavaných stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa, vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
 • obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia
 • projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné obstarávanie (limity výdavkov pre oprávnené aktivity podľa celkového objemu oprávnených stavebných prác nájdete na www.ropka.sk)
Forma podpory

Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 € (4 970 790 Sk) pre materské školy a špeciálne školy a 265 000 € (7 983 390 Sk) pre základné školy a iné školy. Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 3 320 000 € (100 018 320 Sk).

Spolufinancovanie
 • sektor verejnej správy, iný subjekt verejnej správy: 5%
 • organizácia štátnej správy 0%
Oprávnení žiadatelia
 • obec
 • mestská časť
 • vyšší územný celok
 • krajský školský úrad
 • ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov