Štrukturálne fondy EÚ – Operačný program Životné prostredie

Znižovanie emisií skleníkových plynov a  základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla

Štrukturálne fondy EÚ: Operačný program Životné prostredie

Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

Oprávnení žiadatelia
  • subjekty ústrednej správy, ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Skupina I. B, D.
  • subjekty územnej samosprávy, obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Skupina I. A, B, C, D  Skupina II. C – F.
Oprávnené aktivity
I. skupina aktivít:

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia), s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni mikroregiónu.

B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla)

C. Výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií, vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu.

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) alebo bez nej.

II. skupina aktivít:

C. Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch).

D. Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie výsledkov.

E. Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch).

F. Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z neobnoviteľných na obnoviteľné, resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá).