Ako môžu obce znížiť náklady na elektrinu? Treba si zvoliť primeranú rezervovanú kapacitu

Jednou z položiek, ktorá výrazne zaťažuje obecný či mestský rozpočet, sú platby za elektrinu. Ak ste v obci vykonali úsporné opatrenia a znížili spotrebu elektriny, nezabudnite si preveriť, či máte vhodne nastavenú maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta. S optimalizáciou fixných platieb za elektrinu vám pomôžu aj konzultanti v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Ak obec napríklad zrekonštruovala verejné osvetlenie, osvetlenie v budove či celú budovu a spotreba elektriny klesla, je potrebné prehodnotiť aj doteraz dohodnutú maximálnu rezervovanú kapacitu, resp. istenie pred elektromerom. Maximálna rezervovaná kapacita je vyjadrená ako maximálny elektrický výkon na odbernom mieste. Udáva sa v kW alebo ako hodnota ističa uvedená v ampéroch. Ak sa hodnota ističov na odbernom mieste zníži, zníži sa aj poplatok, ktorý obec platí ako fixnú platbu za elektrinu.

Základom je zistiť, či sú náklady na elektrinu primerané spotrebe

Náklady na elektrinu sú zložené hlavne z pravidelných mesačných platieb za odberné miesto a za samotnú spotrebovanú, silovú elektrinu. Ak je nesprávne nastavená maximálna rezervovaná kapacita, pravidelné mesačné platby môžu byť zbytočne veľké. S určením optimálnej hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pomôžu odborníci. Konzultanti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU vedia zhodnotiť, či je platba za odber elektrickej energie primeraná inštalovanému výkonu. Obce a mestá môžu o pomoc požiadať aj projektantov, ktorých združuje Slovenská komora stavebných inžinierov, prípadne revíznych technikov, ktorí môžu zmerať prevádzkové stavy v sieti a overiť vhodnosť technického riešenia.

Ako postupovať pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity?

Distribučná spoločnosť, v pôsobnosti ktorej sa obec alebo mesto nachádza, má na svojom webovom sídle zverejnené postupy a žiadosti na zmenu odberného miesta. S prípadným vyplnením alebo postupom podania žiadosti môžu pomôcť odborníci SIEA z konzultačných centier Žiť energiou. Kontaktovať ich možno aj e-mailom alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399.

Kde nájdete žiadosti o zmenu technických parametrov na odbernom mieste

Stredoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná

Východoslovenská distribučná