Zákon o energetickej efektívnosti

Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti) stanovuje

 • požiadavky na efektívnosť pri používaní energie (t.j. pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe)
 • povinnosti pri používaní energie (právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia, fyzické osoby-domácnosti),
  Od 1. januára 2013 efektívna výroba elektriny a tepla

  – budovanie nových zariadení na výrobu elektriny a/alebo tepla resp. rekonštrukcia existujúcich zariadení na výrobu elektriny a/alebo tepla  – povinnosť zabezpečiť minimálne účinnosť podľa osobitného predpisu,

  – budovanie nových zariadení na výrobu elektriny resp. rekonštrukcia existujúcich zaradení na výrobu elektriny prostredníctvom

  • spaľovacích motorov s výkonom zdroja 1 MWe a viac,
  • spaľovacích turbín s výkonom zdroja 2 MWe a viac,
  • iných tepelných procesov s celkovým výkonom zdroja 10 MWe a viac,

  + povinnosť preukázať energetickým auditom možnosť dodávky využiteľného tepla

  povinnosť prevádzkovať zariadenia na výrobu elektriny a/alebo minimálne s účinnosťou podľa osobitného predpisu

  Od 1. januára 2010 „doprava“ energie na miesto spotreby pod lupou?

  ročné hodnotenie a zverejnenie výsledkov do 31. marca nasledujúceho roka vykoná

  • prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy elektriny,
  • prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu,
  • prevádzkovateľ potrubí na prepravu pohonných látok alebo prevádzkovateľ potrubí na prepravu ropy,
  • prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla,
  • prevádzkovateľ verejných vodovodov a verejných kanalizácií

   

  Najneskôr do 31. decembra 2015 opatrenia vo veľkých budovách

  vlastník  (resp. správca) nevýrobnej budovy  s úžitkovou plochou nad  1000 m2 (tzv. „veľká budova“) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný

  • udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu a rozvody teplej vody,
  • vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči,
  • opatriť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.
  Týkajú sa povinnosti pre veľké budovy aj verejných budov?

  Ak je vlastníkom veľkej budovy samosprávny kraj alebo obec, môže požiadať MH SR o odklad splnenia povinnosti podľa § 6 ods. 1, ak preukáže, že pripravuje alebo realizuje projekt opatrení na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje tento zákon.

  Čo je energetická služba ?

  energetická služba – služba na dosiahnutie efektívnosti pri používaní energie a dosiahnutie hmotného prospechu alebo inej výhody pre zmluvné strany

  • spracovanie energetických analýz a energetických auditov,
  • návrh projektu zameraného na efektívnosť pri používaní energie a jeho realizácia,
  • prevádzka a údržba energetických zariadení,
  • monitorovanie a hodnotenie úspor energie,
  • zabezpečenie palív a energie za účelom poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia, prevádzky zariadení spotrebúvajúcich energiu,
  • dodávka energetických zariadení.
  Monitorovanie energetickej efektívnosti

  Sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok sú povinné

  • ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti s výnimkou orgánov štátnej správy podľa § 12,

  sledovať a vyhodnocovať od 1. januára 2009, prvý raz zaslať údaje do 31. marca 2010

   sledovať a vyhodnocovať od 1. januára 2013, prvý raz zaslať údaje do 31. marca 2014,

   povinnosti zo zákona pre Ministerstvo hospodárstva SR

   • vypracovať koncepciu efektívnosti pri používaní energie („koncepcia“),
   • hodnotiť ciele koncepcie každých päť rokov (prvýkrát do 31. decembra 2012),
   • navrhovať zmeny a doplnenia koncepcie,
   • vypracúvať akčný plán efektívnosti pri používaní energie („akčný plán“) – cieľ úspor energie v SR, analýza a hodnotenie existujúcich opatrení a návrh nových opatrení na dosiahnutie cieľa úspor energie, … (prvýkrát do 30. apríla 2011),
   • hodnotiť plnenie akčného plánu raz ročne ,

    povinnosti zo zákona pre VÚC

    • spolupracovať pri vypracovaní a hodnotení akčného plánu.