SLOVSEFF III

Poskytovateľ podpory

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), spolufinancované Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, potravín a životného prostredia Španielska

Vykonávatelia programu

Program uskutočňujú banky: Slovenská sporiteľna, a.s., VÚB Banka, a.s. a OTP Banka Slovensko, a.s.

Podpora

SlovSEFF je grantový prostriedok financovania projektov udržateľnej energie, poskytuje úverový rámec vo výške 100 miliónov €. Granty sú financované zo ziskov z predaja emisných kreditov CO2.

Cieľ

Zníženie dodatočných emisií skleníkových plynov.

O čom je program?

Projekty SlovSEFF sú rozdelené do troch skupín:

Obnoviteľné zdroje energie

Podprojekty, ktoré zahŕňajú nákup a inštaláciu zariadení, systémov a procesov na využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a/alebo tepla a/alebo chladenia a/alebo akejkoľvek inej formy energie nahrádzajúcej zdroje fosílnych palív.

Priemyselná energetická efektívnosť

Podprojekty, ktoré zahŕňajú zariadenia, systémy a procesy, umožňujúce zníženie spotreby primárnej energie, finálnej spotreby elektrickej energie, palív alebo iné formy energie pre výrobu tovaru (a/alebo poskytovanie energetických služieb súvisiacich s výrobou tovaru) a poskytovanie služieb súvisiacich s priemyselným odvetvím.

Rezidenčná energetická efektívnosť

Komplexné a veľké projekty na rekonštrukciu tepelných pomerov bytových domov, pozostávajúcich z tepelnej izolácie obvodového plášťa (obvodových stien, striech, pivníc) spolu s ďalšími opatreniami.

Zameranie projektov

Obnoviteľné zdroje energie

Príkladmi takýchto projektov sú:

– vodné alebo riečne elektrárne s inštalovaným výkonom nižším ako 10 MW,

– veterné turbíny s inštalovaným výkonom nižším ako 20 MW,

– investície do biomasy s inštalovaným výkonom nižším ako 5 MW (elektrický výkon),

– kotly na biomasu určené na výrobu tepelnej energie,

– slnečné fotovoltické inštalácie integrované do budov,

– geotermálne zariadenia vrátane tepelných čerpadiel,

– bioplyn (poľnohospodársky a z odpadových vôd) a plyn zo skládok.

Priemyselná energetická efektívnosť

Príkladmi takýchto projektov sú:

– kombinovaná výroba tepla a elektriny (kogenerácia) na mieste spaľovaním zemného plynu, bioplynu alebo biomasy,

– projekty na zmenu paliva s vysokým obsahom uhlíka (uhlie, lignit) na palivo s nízkym obsahom uhlíka,

– rekonštrukcia kotlov (ovládacie prvky vyššej úrovne, ohrievače, lepšia izolácia, regeneračné horáky, automatické uzatváranie, atď.),

– výmena starších plynových kotlov za kondenzačné kotly,

– zmena elektrického vykurovania na priame vykurovanie palivami,

– vylepšenia procesov vrátane ovládacích prvkov vyššej úrovne,

– rekonštrukcia systémov na rozvod pary: inštalácia odlučovačov pary, zvýšená úroveň zhodnotenia kondenzátu…,

– inštalácia rekuperácie tepla z procesov (napr. inštalácia ohrievačov na predhriatie, rekuperácia tepla na vykurovanie priestorov, rekuperácia tepla na sušenie, atď.),

– inštalácia absorpčných chladiacich jednotiek,

– inštalácia variátorov na vybrané elektrické motory,

– rekonštrukcia systémov stlačeného vzduchu (napr. decentralizácia a/alebo zmena výkonu vzduchových kompresorov, náhrada starých vzduchových kompresorov novými účinnejšími),

– rekonštrukcia energetických distribučných systémov (napr. nahradenie starých alebo nadmerne výkonných transformátorov, inštalácia kondenzátorov na zníženie spotreby jalovej energie, atď.),

– implementácia systémov energetického manažérstva alebo systémov pre správu budov,

– implementácia opatrení na úsporu energie v zastavanom prostredí (napr. izolácia stien, striech a podláh, montáž rolovacích brán, montáž nových okien, montáž nových vykurovacích a ventilačných systémov, montáž osvetlenia s vysokou energetickou účinnosťou, atď.),

– elektrické vozidlá a vozidlá poháňané stlačeným zemným plynom.

Rezidenčná energetická efektívnosť

– celkové zateplenie obvodových konštrukcií domu,

– vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla,

– mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny,

– účinné kotly, mikro-kogenerácia,

– tepelné rozvodne a merače tepla,

– vyváženie vykurovacích systémov,

– jednotlivé systémy merania spotreby tepla,

– nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy),

– nové, energeticky úsporné radiátory a ďalšie jednotky na vykurovanie priestorov,

– izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody.

Forma podpory

Obnoviteľné zdroje energie

Minimálna hodnota úveru je 0,5 mil. €, maximálna hodnota úveru je 10 mil. €. Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8%, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého (Náhrada zníženia CO2 – „CRC / Carbon Reduction Compensation – CRC) sa pohybuje medzi 5 – 20% z výšky poskytnutého úveru. Výpočet CRC závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Žiadosť o kompenzáciu za zníženie emisií oxidu uhličitého v rámci SlovSEFF III môže ovplyvniť spôsobilosť projektu na získanie nároku na tarifné sadzby.

Priemyselná energetická účinnosť

Maximálna výška úveru je 5 miliónov €. Minimálna požadovaná vnútorná miera návratnosti je 8%, nepočítajúc grant.

Grant alebo kompenzácia za zníženie emisií oxidu uhličitého (Náhrada zníženia CO2“ – CRC / Carbon Reduction Compensation – CRC) sa pohybuje medzi 5 – 20% z výšky čerpaného úveru. Výpočet CRC závisí od množstva emisií skleníkových plynov, ktorým sa zamedzilo vďaka investícii. Investičné projekty, ktoré majú priamy vplyv na emisie objektu, obsiahnuté v Európskom systéme obchodovania s kvótami emisíí (EU ETS), sa môžu vzťahovať na Mechanizmus garantovanej ceny (PGM) CO2.

Rezidenčná energetická efektívnosť

Grant sa vypočítava ako percentuálny podiel výšky čerpaného úveru, a závisí od celkovej úspory energie projektu. Je potrebné dosiahnuť minimálnu úroveň úspory energie 30%. Ak je úspora energie v rozmedzí 30% a 40%, grant sa rovná 10% z výšky čerpaného úveru. V prípade úspory energie 40% a viac bude grant 15% z výšky čerpaného úveru. Napríklad, ak sú celkové náklady projektu vo výške 150 000 €, klient čerpá úver vo výške 100 000 € a dosiahnuté úspory sú 35%, bude grant predstavovať 10% zo sumy 100 000 € (teda 10 000 €).

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

Program SLOVSEFF je určený na financovanie projektov energetickej efektívnosti v priemysle pre súkromné spoločnosti a projekty energetickej efektívnosti v bytovom sektore pre organizácie združujúce vlastníkov bytov – bytové domy pod správou správcovských spoločností, resp. spoločenstiev vlastníkov bytov. Spoločnosti alebo organizácie uchádzajúce sa o financovanie z programu SLOVSEFF musia byť z väčšej časti v súkromnom vlastníctve (aspoň 51%).

 Aktualizované v marci 2017