SLOVSEFF II

Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku

 

 

Poskytovateľ podpory

Európska banka pre obnovu a rozvoj – rozpočet v sume 90 mililónov €

Medzinárodný podporný fond na odstavenie atómovej elektrárne V1 v Bohuniciach (BIDSF) – rozpočet v sume 15 miliónov €

 

Vykonávatelia programu

Československá obchodná banka, a.s. – vyčlenené prostriedky boli už vyčerpané

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s. – vyčlenené prostriedky boli už vyčerpané

UniCredit Bank Slovakia, a. s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Podpora

Na program SLOVSEFF II, ktorý bol aktuálny od marca 2010, bolo celkom vyčlenených 90 miliónov €. Každá z piatich zapojených bánk mala v rámci programu možnosť  podporiť projekty formou udelenia grantov v sume 15 miliónov €. Tri z nich VÚB, Slovenská sporiteľňa (SLSP) a Tatra banka poskytovali zvýhodnené úvery už v minulosti. V júli 2011 dostali dodatočne k dispozícii po 5 miliónov €. Minimálne 20 % z vyčlenených prostriedkov muselo byť využitých v priemyselnej sfére.

Aktuálne

Prostriedky z programu SLOVSEFF II sú momentálne už vyčerpané. Vlastníci bytových domov však môžu požiadať o zvýhodnený úver na obnovu domu v rámci programu MUNSEFF .

 

 

Cieľ

Podpora rozvoja energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie v budovách na bývanie a v podnikateľskom sektore.

 

O čom je program?

Program podporuje využívanie obnoviteľných zdrojovov energie, energetickú efektívnosť v priemysle a energetickú efektívnosť v bytovom sektore.

 

Zameranie projektov

Projekty bytového sektora zamerané na zlepšenie tepelnej ochrany a izolácie budov môžu zahŕňať investície do:

 • zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií objektov
 • domových kotolní, výmenníkových staníc alebo mikrokogenerácie
 • regulácie centrálnych a individuálnych vykurovaní
 • podružného merania tepla
 • izolácie rozvodov energie v budove
 • efektívnych vykurovacích telies
 • energeticky efektívnej prípravy teplej vody v budovách
 • využitia alternatívnych zdrojov energie v budovách

 

Forma podpory

Prostredníctvom komerčných bánk sa poskytoval úver na realizáciu projektu. Minimálna výška úveru 20 000 € a maximálna výška 2,5 mil. €.

Po úspešnom ukončení realizácie projektu je z fondu BIDSF poskytnutá tzv. stimulačná platba (grant) vyjadrená ako percento z objemu úveru. Úrovne stimulačných platieb sú nasledovné:

 • Bytové domy:

10%, ak dosiahnutá úroveň energetických úspor je 15% až 25%

15%, ak dosiahnutá úroveň energetických úspor je viac ako 25%

 • Energetická efektívnosť v priemysle:

7,5%, ak dosiahnutá úroveň vnútornej miery návratnosti (IRR) je viac ako 10%.

 • Obnoviteľné zdroje energie:

5-15%, v závislosti od množstva vyprodukovanej energie a výšky poskytnutého úveru, ak dosiahnutá úroveň vnútornej miery návratnosti (IRR) je viac ako 10%.

Okrem grantu môžu klienti získať i energetický certifikát a využiť bezplatnú technickú podporu a poradenstvo pri projektovaní a implementácii energeticky úsporných projektov.

 

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

 

Program SLOVSEFF je určený na financovanie projektov energetickej efektívnosti v priemysle pre súkromné spoločnosti a projekty energetickej efektívnosti v bytovom sektore pre organizácie združujúce vlastníkov bytov – bytové domy pod správou správcovských spoločností, resp. spoločenstiev vlastníkov bytov. Spoločnosti alebo organizácie uchádzajúce sa o financovanie z programu SLOVSEFF musia byť z väčšej časti v súkromnom vlastníctve (aspoň 51%).

 

Informácie o zostávajúcich zdrojoch na jednolivé účely poskytovali banky zapojené do projektu.

 

Aktualizované v decembri 2012