Podpora zatepľovania rodinných domov

Poskytovateľ podpory

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podpora

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu.

Príspevok možno poskytnúť na zateplenie rodinného domu, ktorý:

– bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia rodinného domu,

– má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,

– sa nachádza na území SR,

– je výlučne využívaný na bývanie,

– na ktorého zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu.

Cieľ

Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.

O čom je program?

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“) sa poskytuje podpora vo forme príspevku.

Zameranie projektov

Projekty musia splniť tieto požiadavky:

– splnenie požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,

– splnenie hygienického kritéria zodpovedajúceho slovenskej technickej norme,

– zateplenie rodinného domu uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,

– zrealizovať zateplenie rodinného domu zhotoviteľom, ktorý má na systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom,

– zrealizovať výmenu otvorových konštrukcií zhotoviteľom s licenciou.

Forma podpory

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 8 000 eur), najviac v sume:

– 7 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,

– 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukcií bude limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy.

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac o sumu 800,- eur. Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800,- eur.

Kedy a kto môže o dotáciu požiadať?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu.

Výzvy sú uverejňované priebežne na stránke byvajteusporne.sk.

Aktualizované v júni 2017