Energetický certifikát domu prezradí, do akej miery bývate úsporne

Staviate, rekonštruujete alebo prenajímate byt či rodinný dom? V tom prípade by ste mali mať energetický certifikát. Vďaka nemu jednoducho a rýchlo zistíte, do akej miery je budova energeticky hospodárna.

Energetická certifikácia budov je proces, pri ktorom sa rodinné a bytové domy, ale aj iné budovy zaraďujú do energetických tried, od najúspornejšej A0 po najmenej hospodárnu G. Výsledkom certifikácie je energetický certifikát a technická správa. Sú v nich popísané kvalitatívne vlastnosti budovy a opatrenia, ktoré môžu zlepšiť technický stavu domu a znížiť potrebu energie.

Známka za hospodárnosť

Zaradenie domov do energetických tried môže pomôcť vlastníkom, ale i záujemcom o kúpu nehnuteľnosti jednoducho a rýchlo zistiť, do akej miery je budova energeticky hospodárna. Teda či v nej budú mať vysoké platby za energiu a tiež či budú potrebné ďalšie investície na zlepšenie hospodárnosti po kúpe.

Podmienky certifikácie budov upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Energetický certifikát vypracovávajú odborne spôsobilé osoby, ich zoznam vedie Slovenská komora stavebných inžinierov na stránke www.sksi.sk

Kedy je certifikát povinný

V prípade, že postavíte nový rodinný dom alebo zrekonštruujete starší, či zateplíte bytovku, ku dňu začatia kolaudácie je potrebné predložiť vypracovaný energetický certifikát. Na túto skutočnosť vás určite upozorní aj príslušný stavebný úrad. Menej známe je, že energetický certifikát musíte mať aj ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme domu alebo jeho samostatnej časti. Pri bytovom dome sa certifikát vyžaduje aj pri predaji alebo prenájme jedného bytu alebo nebytového priestoru. Táto povinnosť je daná vlastníkovi a nie vždy vás na ňu upozorní realitná kancelária, ktorej služby využívate.

Zodpovednosť vlastníkov

Vypracovanie energetického certifikátu si musia objednať a zaplatiť vlastníci, ktorí sú zároveň povinní uchovávať ho po celý čas jeho platnosti. Pri predaji domu potom musia odovzdať energetický certifikát novému vlastníkovi. Pri prenájme domu alebo bytu musia vlastníci poskytnúť nájomcovi osvedčenú kópiu certifikátu.

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Po uplynutí tohto času nemá vlastník povinnosť certifikát obnoviť, ak neboli vykonané stavebné úpravy najmä zateplením obvodového plášťa, strechy a výmenou pôvodných okien a vonkajších dverí v rozsahu viac ako 25 % vonkajšej plochy domu. Avšak po dokončení takýchto stavebných úprav máte povinnosť do dvoch mesiacov zabezpečiť nový energetický certifikát.

Odporúčania, nie povinnosti

Súčasťou energetického certifikátu sú aj odporúčania na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti domu alebo bytu a opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v technickom systéme budovy a v energetickom vybavení. Tieto odporúčania však nemusíte zrealizovať. Majú vám slúžiť len ako informácia, ako vylepšiť svoj dom či byt, aby ste ušetrili náklady na energiu.

Na čo si dať pri certifikátoch pozor

Energetický certifikát nemá hodnotiť  reálnu spotrebu energie. Je výsledkom sústavy výpočtov a pre daný rodinný, bytový dom alebo byt by mal mať vždy rovnaký výsledok. Neraz sa však stane, že rôzne odborne spôsobilé osoby zaradia tú istú budovu do inej energetickej triedy. Môže byť za tým neznalosť, zjednodušenie výpočtu, alebo vypracovanie certifikátu bez preverenia reálneho stavu a obhliadky na mieste. Niektoré chyby sú dokonca zámerné s cieľom, aby certifikát vyšiel do požadovanej energetickej triedy. Stáva sa to najmä pri novostavbách. Napríklad, keď je dom vykurovaný len priamym elektrickým vykurovaním, hoci má v obývačke aj krb alebo pec na drevo, ktoré sú vo výpočte uvedené ako hlavný zdroj tepla. Už z návrhu domu pritom vyplýva, že v dome sa bude kúriť hlavne elektricky. V praxi to potom znamená, že dom nebude prevádzkovaný v požadovanej energetickej triede, a teda nebude energeticky efektívny.

 

Čo sa certifikuje v rodinných domoch

V rodinných domoch sa pri certifikácii posudzuje, ako efektívne je zabezpečené vykurovanie a príprava teplej vody. Ďalšie miesta spotreby energie, ktorými sú napríklad osvetlenie a tiež chladenie a vetranie, sa hodnotia pri iných typoch budov.

 

Kedy treba certifikát

–        Ku kolaudácii, pri novostavbe alebo rekonštrukcii v rozsahu viac ako 25 % vonkajšej plochy domu

–        Pri predaji

–        Pri prenájme

 

Pripravené Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania