Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Harmonogram výziev

fb_logo

Harmonogram výziev implementovaných SIEA


2015, 2014,  2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

2016

Operačný program Výskum a inovácie

Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR, administráciu výziev zabezpečuje SIEA

Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Výsum a inovácie

Indikatívna alokácia v €

26.02.2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 
Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
v priemysle a službách
Podpora inovácií a technologického transferu

75 000 000 

03/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Podpora technologického a aplikovaného výskumu

50 000 000

03/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom samosprávnom kraji
Podpora technologického a aplikovaného výskumu

 7 500 000

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch


Plánovaný dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostredia

Indikatívna alokácia v €

8/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

 12 000 000 

08/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Aktivta B. Implementácia opatrení z energetických auditov

78 000 000

09/2016

12/2016

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

 15 000 000
05/2016

08/2016

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita B: Výstavba zariadení na: výrobu biometánu;  využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
 25 000 000

06/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
150 000 000

10/2016
otvorená 
do vyčerpania alokácie

4.4.1 Zvyšovanie  počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita A. vypracovanie  a implementácia plánov udržateľnej energetiky a znižovania emisií skleníkových plynov vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

10 000 000

12/2016
otvorená do vyčerpania alokácie

4.4.1 Zvyšovanie  počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita B. Závadzanie  systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

 3 000 000

12/2016
otvorená do vyčerpania alokácie

4.4.1 Zvyšovanie  počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Aktivita C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 12 000 000

04/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
150 000 000

04/2016
otvorená
do vyčerpania alokácie

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Aktivita B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným výkonom 20 MW
25 000 000

Poznámka:  Harmonogram je priebežne aktualizovaný. Plánované  dátumy vyhlásenia výziev sú predbežné. Termíny vyhlásenia môžu byť  presunuté o 2 mesiace od uvedených termínov.

 

2015

Dátum
vyhlásenia/
ukončenia

Opatrenie / Podopatrenie OP Kvalita životného prostredia

Indikatívna
alokácia v €

12/2015
otvorená
do vyčerpania
alokácie

Výzva pre Opatrenie 4.3.1 Zníženie spotreby energie
pri prevádzke verejných budov

Aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
150 000 000
Operačný program Konkurencieschopnos a hospodársky rast (2007-2013)
2014
Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHR

Indikatívna alokácia

30.4.2014
do vyčerpania alokácie/
do 30.9.2015

Výzva pre Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Výzvu KaHR-22VS-1501 administruje MH SR

50 000 000 €

 

 23.9.2014
13.1.2015

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane

výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie
Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-1402

 3 000 000€ 

12.9.2014  11.12.2014

Výzva pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom

ruchu

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis)

Výzva KaHR-31DM-1401

  8 000 000€

 

24.6.2014

22.9.2014

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane

výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na podporu efektívneho využívania energie 

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)

Výzva KaHR-21DM-1401

  5 000 000€

 2013
Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHR Indikatívna alokácia v €

22.02.2013

10.06.2013

Výzva pre Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 3

Výzva KaHR-111DM-1301

40 000 000

24.05.2013

22.08.2013

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Výzva KaHR-21SP-1301

21 200 000
2012
Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie / Podopatrenie OP KaHR Indikatívna alokácia v €
31.08.2012
31.01.2013

Výzva pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 4
Výzva KaHR-13SP-1201

34 000 000
24.02.2012
28.05.2012

Výzva pre Podopatrenie 1.1.3 - Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, DM - 5/2008
Výzva KaHR-113DM-1201

3 000 000

29.02.2012

04.06.2012

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)
Výzva KaHR-21SP-1201 bola dňa 21. marca 2012 zrušená

 

34 000 000

 

 

23.03.2012

  25.06.2012

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (v znení dodatku č. 3 vrátane príloh)
Výzva KaHR-21SP-1202 bola dňa 3. mája 2012 zrušená

34 000 000 

21.12.2012

26.04.2013

Výzva pre Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery

1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách v znení dodatku č. 7

Výzva KaHR-111SP-1201

110 000 000
2011
Dátum vyhlásenia /ukončenia Opatrenie / Podopatrenie OP KaHR Indikatívna alokácia v €

 

30.09.2011
29.02.2012

 

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu
Výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101

 

18 500 000

 

 

16.12.2011
19.03.2012

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-1101

44 000 000

2010

Dátum vyhlásenia/
ukončenia

Opatrenie

Indikatívna alokácia v €

25.01.2010 
11.05.2010

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-1001

39 000 000

15.03.2010 
28.06.2010

Výzva pre Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
Podpora budovania a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
Výzva KaHR-22VS-1001

36 400 000

26.04.2010
26.10.2011

Výzva pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií
Výzva KaHR-13SP-1001

51 226 064

03.05.2010
02.08.2010

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (de minimis) -
Výzva KaHR-21DM-1001 bola dňa 16. júla 2010 zrušená

14 112 113

2009
Dátum vyhlásenia/
ukončenia
Opatrenie
Indikatívna alokácia v €
04.05.2009

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 - Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0901 bola dňa 1. júna 2009 zrušená

85 000 000
04.05.2009
03.08.2009

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-0901

15 000 000

03.08.2009
02.12.2009

Výzva pre Podopatrenie 1.1.1 - Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0902

124 905 887

03.09.2009
27.01.2010

Výzva pre Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-13DM-0901

15 000 000
26.10.2009
22.03.2010

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Výzva KaHR-21SP-0901

57 000 000
2008
Dátum vyhlásenia
Opatrenie
Indikatívna alokácia v Sk
12.03.2008

2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis)
Výzva KaHR-21DM-0801

700 000 000
31.03.2008

1.1.1 - Inovácie a technologické transfery
1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Výzva KaHR-111SP-0801

1 500 000 000
11.08.2008

Výzva pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Výzva KaHR-21SP-0801

2 500 000 000
16.09.2008

2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného osvetlenia
Výzva KaHR-22VS-0801

700 000 000
19.12.2008

1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Výzva KaHR-13SP-0801

2 500 000 000 
© 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).