Výzva KaHR-113DM-0801

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kód výzvy: KaHR-113DM-0801

Podopatrenie 1.1.3: Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.marec 2008

Dátum ukončenia výzvy: 13.jún 2008

Indikatívna alokácia: 250 000 000Sk

Cieľ:

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce, stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb, zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii.

 

Oprávnené aktivity:

1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí

2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí

Poradenské a konzultačné služby poskytované jednorazovo v oblasti podpory marketingových a investičných informácií ako aj podpory internacionalizácie obchodu sa vrámci tejto výzvy nepovažujú za oprávnené aktivity!!!

Forma a výška pomoci:

• Minimálna výška pomoci pre projekty je 20 000 EUR.

• Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Dĺžka trvania projektu:

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov

Intenzita pomoci:

poskytnutá prijímateľovi v regiónoch patriacich pod Cieľ Konvergencia:

• Stredné a Východné Slovensko do 50% celkových oprávnených výdavkov na projekt

• Západné Slovensko do 40% celkových oprávnených výdavkov na projekt

Oprávnení prijímatelia:

• Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP)

• Veľkí podnikatelia

Spôsobilé podnikateľské subjekty:

• výrobné podnikateľské subjekty

• obchodné firmy, ktorých predmetom podnikania je zastupovanie iných spoločností pri speňažovaní ich výsledkov výroby alebo služieb a ktorí hodnoverne preukážu túto skutočnosť

• spoločnosti zaoberajúce sa tvorbou a vývojom softvérových riešení, informačných a internetových technológií, projektovania, designu, biotechnológiami a komunikačnými technológiami.

Upozornenie: MH SR vydalo nové usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci podopatrenia 1.1.3. (účasť na veľtrhoch a výstavách)

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy výzvy 1.1.3 (de minimis) z 12. marca 2008

• Formulár Žiadosti o NFP

• Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu

• Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza

• Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu

• Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy

Zoznam dokumentov zverejnených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Znenie výzvy pre Podopatrenie 1.1.3 (schéma pomoci de minimis)

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis)

Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci de minimis)

Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci de minimis)

Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci de minimis)

Formulár žiadosti o NFP- usmernenie

Príloha č.1 žiadosti o NFP – Opis projektu – usmernenie

Príloha č.10 žiadosti o NFP – Finančná analýza – usmernenie

Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu – usmernenie

Príloha č. 19 žiadosti o NFP – Ukazovateľ hodnotenia firmy – usmernenie

Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP

Príručka pre žiadateľa rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 113DM – 0801 – usmernenie

príloha 1 zmluvy o založení Európskeho spoločenstva

Štatút výberovej komisie

Rokovací poriadok výberovej komisie

Hodnotiace kritériá