Výzva KaHR -22VS-1501

Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Dátum vyhlásenia: 30. apríla 2015
Dátum predloženia: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo do 30. septembra 2015
Indikatívna alokácia: 50 000 000 €

Výzvu Výzva KaHR -22VS-1501 administruje Ministerstvo hospodárstva SR, dokumenty výzvy sú k dispozícii na stránke MH SR, ktoré poskytuje aj konzultácie v súvislosti s podmienkami. SIEA poskytuje len odborné konzultácie o technickým náležitostiach projektov.
Usmernenie č. 1 zo 17.6.2015

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 17. júna 2015 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 22VS – 1501 (ďalej len „výzva“);

2) zabezpečiť ďalšie úpravy – najmä gramatické, štylistické, terminologické a formálne úpravy, ktoré nemenia stanovené podmienky

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501;

– Príloha č. 13a ŽoNFP – Krycí list svetelnotechnickej štúdie;

Usmernenie č. 2 zo 14.7.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501 (ďalej len „usmernenie“) .

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov;

2) zmena telefónneho čísla na individuálne otázky k výzve.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí KaHR-22VS-1501

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR – 22VS – 1501

Usmernenie č. 3 z 3. 8.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 3. augusta 2015 Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je:
1) úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 30 000 000 EUR
2) Rozšírenie okruhu oprávnených osôb na spracovanie svetelno technickej štúdie v kategórií autorizovaný stavebný inžinier.
Po zmene je oprávnenou osobou autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v zozname vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov v kategórií:
a) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody alebo
b) A2 – Inžinierske stavby, podkategória – Líniové vedenia a rozvody – elektro alebo
c) I4 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória –
elektrotechnické zariadenia.

Zoznam je uvedený webovom sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=274

3) V časti 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom sa vypúšťa text:
„dokument obsahujúci výdavky rozpočtu ŽoNFP a ich priradenie k ukončeným, resp.
vyhláseným verejným obstarávaniam (podľa bodu 1 a 2).“

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:
Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

Usmernenie č. 4 z 25.8.2015

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 25. augusta 2015 Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je:
1) úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy na 50 000 000 EUR
2) Doplnenie možnosti preddavkových platieb a s tým súvisiaca úprava časovej oprávnenosti realizácie projektu.

Usmernenie tiež spresňuje definície a postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy. Usmernením sa tiež nahrádza vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:
Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh;

Cieľ pomoci

Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

Oprávnení žiadatelia / Miesto realizácie

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc obciam, ktoré plánujú realizovať niektoré z oprávnených aktivít v jednom z regiónov – západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre posúdenie kritérií oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu. Oprávnený projekt môže byť realizovaný len v katastrálnom území obce žiadajúcej o poskytnutie príspevku.

Oprávnené aktivity

1. obstaranie nových svietidiel, svetelných zdrojov, elektrorozvádzačov a riadiaceho
a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia a ich častí, ktoré musia spĺňať minimálne technické požiadavky na verejné osvetlenie stanovené poskytovateľom (príručka kapitola 8.14)
2. demontáž pôvodných svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej
konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),
3. montáž nových svietidiel/svetelných zdrojov a to vrátane výložníka alebo inej podpornej
konštrukcie (nie nosnej konštrukcie),
4. technickú obnovu pôvodných alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov,
5. úpravu, resp. inštaláciu (centralizovaného alebo decentralizovaného) riadiaceho
a monitorovacieho systému sústavy verejného osvetlenia,
6. výmenu a doplnenie káblových rozvodov (nie podzemných),
7. svetelnotechnickú štúdiu,
8. svetelnotechnické meranie vlastností verejného osvetlenia po rekonštrukcii.

Oprávnené výdavky

– bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami podľa kapitoly 2.2;
– vznikli v čase od vyhlásenia výzvy do ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom,
– sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú;
– sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou,
– sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v znení platných dodatkov.

Odborne spôsobilé osoby na vypracovanie projektovej dokumentácie:
– energetický audítor
– autorizovaný stavebný inžinier
– svetelný technik – absolvent vysokoškoského štúdia druhého stupňa v odbore, zameraní, orientácii, špecializácii alebo výberovom bloku Svetelná technika (Jedna zo zmien v zmysle usmernenia č. 1).

Maximálne hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacich s projektovou dokumentáciou

(Jedna zo zmien zmysle usmerenia č. 1)

max_usmernenie.jpg

Žiadateľ je oprávnený začať verejné obstarávanie na zabezpečenie svetelnotechnického merania formou realizácie verejného obstarávania, ale aj formou dohody o vykonaní práce, v oboch prípadoch sa môže rozhodnúť, či to bude pred alebo až po predložení žiadosti o NFP.(Jedna zo zmien v zmysle usmernenia č. 1)

Doba fyzickej realizácie projektu

Maximálne do 31. decembra 2015.

Forma a intenzita pomoci

NFP sa poskytuje systémom refundácie, prefinancovania, alebo kombináciou oboch systémov. Spôsob financovania je určený poskytovateľom a nie je osobitnou podmienkou poskytnutia pomoci. Z tohto dôvodu nie je forma financovania predmetom overovania v žiadnej fáze konania o žiadosti. Poskytovateľ poskytne spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške maximálne 95 %. V rámci tejto výzvy je žiadateľ povinný použiť iba jednu intenzitu na všetky položky rozpočtu projektu.

Výška pomoci

Výška pomoci na projekt nesmie byť vyššia než 750 000 EUR.  Výška pomoci na projekt nesmie byť nižšia než 10 000 EUR.

Informácie o výzve

O podmienkach výzvy a náležitostiach projektov zameraných na rekonštrukciu verejného osvetlenia sa hovorilo aj na dvoch podujatiach, ktoré organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Konferencia Úspory energie v obciach a mestách –  25. a 26. mája 2015 v Žiline

Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015  – 9. a 10. júna 2015 v Jasnej

Upozornenie:Žiadosti o príspevok je potrebné odosielať Ministerstvu hospodárstva SR.

Kontaktné osoby pre podrobnejšie informácie

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o nenávratný finančný príspevok adresujte na Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré bude výzvu administrovať:

tel.: +421 2 48 542 241, fondyeu@mhsr.sk

O odborné konzultácie k technickým náležitostiam projektov je možné požiadať na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:

V Trenčíne – poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU, Mária Pevná, bezplatná linka 0800 199 399, poradenstvo.tn@siea.gov.sk

V Banskej Bystrici – poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU, Michal Ilovič, bezplatná linka 0800 199 399, poradenstvo.bb@siea.gov.sk

v Košiciach – pracovisko SIEA, Juraj Nistor, 055 678253 2, juraj.nistor@siea.gov.sk

+421 2 48 542 241