Výzva KaHR-21DM-1001

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma pomoci de minimis na podporu trvalo udržateľného rozvoja

Dátum vyhlásenia: 3.5. 2010
Termín predloženia:
2.8. 2010 – Výzva bola dňa 6. 7. 2010 zrušená
Indikatívna alokácia:
14 112 113 €

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a na efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnení žiadatelia

Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. Do podpisu zmluvy o poskytnutí NFP sa prijímateľ považuje za žiadateľa o poskytnutie pomoci.

Územná platnosť

Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Forma a výška podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 20 000 EUR, maximálna výška je 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Podklady pre vypracovanie žiadostí

Upozornenie: Zrušenie výzvy KaHR -21DM – 1001

MHV SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) rozhodlo (16. 7. 2010) o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR, Prioritná os 2 – Energetika, Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené (fyzicky doručené alebo odovzdané na poštovú prepravu) na SIEA do termínu zrušenia výzvy budú vrátené žiadateľom.

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-1001, zverejnené dňa 28. 6. 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 28. júna 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-21DM-1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“ ) je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 21DM – 1001 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-1001.pdf

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-21DM-1001 .doc (neaktuálne)
Dokumenty zverejnené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP .zip (neaktuálne)

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-21DM-1001 .doc (Usmernenie č.1)
Dokumenty zverejnené v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh .zip(Usmernenie č.1)

Platnosť usmernenia:

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.1 (schéma de minimis).doc

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc
Príloha č.1 – Opis projektu .doc
Príloha č. 4 – Podrobný rozpočet .xls
Príloha č. 5 – Finančná analýza  .xls
Príloha č. 6 – Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami – Záväzný úverový prísľub .pdf
Príloha č. 9 – čestné vyhlásenie – zdravotné poisťovne .doc
Príloha č. 13 – čestné vyhlásenie – konkurzné konanie .doc
Príloha č. 14 – Stanoviská VÚC k Žiadosti o NFP .zip
Príloha č. 15 – čestné vyhlásenie – vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií .doc
Príloha č. 16 – četné vyhlásenie – identickosť kópií s originálom Žiadosti o NFP .doc
Príloha č. 17 – čestné vyhlásenie – vysporiadané vzťahy so ŠR .doc
Príloha č. 18 – čestné vyhlásenie – vrátenie pomoci .doc
Príloha č. 19 – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP .doc
Príloha č. 22 – čestné vyhlásenie – obrat v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych produktov .doc
Príloha č. 23 – čestné vyhlásenie – nepôsobenie v odvetviach mimo schémy pomoci .doc
Príloha č. 24 – čestné vyhlásenie – o premiestnení zariadenia .doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .doc (Usmernenie č.1)
Odporúčané postupy pri vykonaní OVS  .doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf
Manuál ITMS II Portál v.2.1.pdf
Užívateľská príručka MSP.pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

Schéma pomoci na podporu trvalo udržateľného rozvoja v znení dodatku č.2 (schéma pomoci de minimis) .doc
Príloha č.1 schémy pomoci – definícia MSP .pdf
Príloha č.2 schémy pomoci – Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov .doc
Príloha č.3 schémy pomoci – oznámenie o prijatí minimálnej pomoci .doc

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
Výberové kritériá pre žiadosti o NFP .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .doc
Štatút Výberovej komisie.doc

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP .doc
Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP.zip (Usmernenie č.1)