Výzva KaHR-21SP-0901

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Dátum vyhlásenia: 26. 10. 2009
Termín predloženia: 22. 3. 2010 (predĺžená výzva, Usmernenie č.3)
Indikatívna alokácia: 57 000 000 EUR

(O zasielanie avíz prostredníctvom elektronickej pošty v prípade zverejnenia aktuálnych informácií k výzve (napr. FAQ , vysvetlenia alebo usmernenia) môžu záujemcovia požiadať na adrese fondy@siea.gov.sk, v správe je potrebné uviesť kód výzvy.)

Oprávnené projekty

Investičné projekty zamerané na

1. rekonštrukciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov;
2. rekonštrukciu a modernizáciu systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
3. zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií;
4. vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v zmysle Zákona č.309/2009 Z.z, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe;
5. využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia:
• malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MW;
• zariadení na energetické využitie biomasy s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 10 MWe;
• zariadení na energetické využitie bioplynu, biometánu, plynu z čističiek odpadových vôd alebo skládkového plynu;
• zariadení na využitie slnečnej energie;
• zariadení na využitie aerotermálnej alebo hydrotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
• zariadení na energetické využitie geotermálnej energie s priamym využitím geotermálnej energie, alebo s použitím tepelného čerpadla (s vylúčením prieskumných vrtov).

Súčasťou oprávnených projektov podľa bodov 4 a 5 môže byť aj

• výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie resp. energetických médií rozvodov situovaných v areáli prijímateľa, uvedené nezahŕňa elektrické rozvody
• vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave

Oprávnené výdavky

• výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku
• výdavky na vybudovanie a rekonštrukciu objektov súvisiacich výlučne len s technológiou
• výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, t. j. obstaranie softvéru do 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Podmienky pomoci

Oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli odo dňa predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa. Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie (registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2008), ktoré plánujú realizovať oprávnené aktivity, a spĺňajú definíciu MSP alebo sú veľkými podnikateľmi s menej ako 1000 zamestnancami a s ročným obratom do 50 mil. EUR, pričom podiel subjektov verejného sektora na majetkových a hlasovacích právach nepresahuje 49 %. Prijímateľmi nemôžu byť podniky v ťažkostiach.

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Výška, intenzita a forma pomoci

Maximálna výška je 6 mil. EUR, pričom celkové právnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR. Intenzita pomoci pre stred a východ Slovenska je maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ Slovenska maximálne 40 % celkových oprávnených výdavkov. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje formou refundácie na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP

Upozornenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené 27. 1. 2010

V Zozname povinných príloh došlo k chybe pri číslovaní povinných príloh ŽoNFP (po prílohe č. 5 nasleduje príloha č. 7). Upozorňujeme preto žiadateľov, že v rámci povinnej prílohy č. 6 ŽoNFP nepredkladajú žiadnu dokumentáciu. Odporúčame dodržať číslovanie ostatných príloh uvedené v Zozname povinných príloh.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené dňa 27. 1. 2010

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 21SP – 0901 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-0901 na predkladanie žiadostí .doc

Zmeny dokumentov v rámci výzvy:

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené dňa 17. 2. 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 17. februára 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľ usmernenia:

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0901 (ďalej len „výzva“) je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z pôvodného 22. február 2010) na 1. marec 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP je nefunkčnosť Rady pozemkového fondu.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na Predkladanie žiadostí o NFP:

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:

Upozornenie

V prípade, že sa realizácia projektu týka pozemkov (vo vlastníctve štátu, resp. neznámych vlastníkov) v správe Slovenského pozemkového fondu, predloží žiadateľ v rámci prílohy č. 21 žiadosti o NFP vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu z ktorého je zrejmé, že bola žiadateľom predložená žiadosť o uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

V prípade schválenia žiadosti o NFP a podpísania zmluvy o poskytnutí NFP bude vyplatenie NFP, resp. časti NFP vyplývajúce z prvej úplnej a správnej žiadosti o platbu podmienené predložením účinnej dlhodobej nájomnej zmluvy na dotknuté pozemky.

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené dňa 26. 2. 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 21SP – 0901 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-21SP-0901 (ďalej len „výzva“) je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z 1. marca 2010) na 22. marec 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy pri zadávaní Žiadosti o NFP prostredníctvom Verejného portálu ITMS.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu Výzvy na Predkladanie žiadostí o NFP

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Upozornenie č. 2 k výzve KaHR-21SP-0901, zverejnené 1. 3. 2010

Ministerstvo hospodárstva upozorňuje žiadateľov, ktorí pre technické problémy so systémom ITMS nemohli odoslať Žiadosti o NFP k výzve KaHR-21SP-0901 v plánovanom termíne do 1. marca 2010, že platnosť príloh (dokladov), ktoré sú výzvou časovo obmedzené, sa predlžuje o obdobie posunu termínu predkladania žiadostí o NFP (t.j. o 21 kalendárnych dní). Akceptované budú teda aj povinné prílohy, ktorých platnosť (v zmysle podmienok výzvy) vypršala po 22. februári 2010.

Uvedené sa týka príloh č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21.

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.1 (schéma štátnej pomoci).doc (Usmernenie č.3)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)
Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu .doc
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu .xls
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza .xls
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 14 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Stanovisko Samosprávneho kraja k žiadosti o NFP .doc
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií .doc
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP .doc
Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 24 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie žiadateľa .doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .doc (Usmernenie č. 1)
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní obchodnej verejnej súťaže pred podaním ŽoNFP .doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál .pdf
Užívateľská príručka MSP .pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP .pdf

Schéma štátnej pomoci

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci v znení dodatku č.2 .doc
Príloha č. 1 – Definícia MSP všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách .pdf
Príloha č. 2 – Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených nákladov .doc
Príloha č. 3 – Regionálna mapa štátnej pomoci .doc

Hodnotenie

Štatút Výberovej komisie .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .doc
Hodnotiace kritériá .doc
Výberové kritériá .doc

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh.zip(Usmernenie č. 1)