Výzva KaHR-21SP-1301

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie  2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 22. augusta 2013

Indikatívna alokácia: 21 200 000 EUR

Cieľ pomoci

Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie energetickej efektívnosti využívania primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej spotrebe energie ako aj úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Osobitný dôraz je kladený na zvyšovanie úspor primárnych energetických zdrojov.

Územná oprávnenosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Oprávnenosť žiadateľa

Mikro, malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP“)

Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

Veľkí podnikatelia

Podnikateľ v zmysle § 2 ods. (2) písm. a) a b) Obchodného zákonníka, ktorý nespadá pod definíciu MSP, nezamestnáva viac ako 1000 zamestnancov a výška jeho ročného obratu nepresiahne 50 mil. EUR.

Veľký podnik je povinný, v zmysle čl. 8 všeobecného nariadenia č. 800/2008 o skupinových výnimkách, v žiadosti o NFP preukázať prítomnosť motivačného účinku pomoci.

Oprávnené projekty a oprávnené aktivity

Oprávnenosť projektov je vymedzená:

– oprávnenými aktivitami, ktoré sa realizujú v rámci projektu

– zameraním projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví

Obidve podmienky musia byť naplnené súčasne.

Forma, výška a spôsob financovania

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP) preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. NFP sa poskytuje refundáciou až na základe predložených uhradených účtovných dokladov. Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR. Maximálna výška pomoci na projekt predložený v rámci tejto výzvy nesmie presiahnúť  2 500 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna intenzita pomoci poskytnutá prijímateľovi nesmie presiahnuť  nasledovné hodnoty:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:     

mikro a malý podnik 60%     

stredný podnik 55%

veľký podnik 50%

Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):     

mikro a malý podnik 50%     

stredný podnik 45%

veľký podnik 40%

Oprávnené aktivity

1. Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich  energetickej náročnosti a to:

a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov
c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia

2. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti

3. Rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu

4. Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií

5. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia:

a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií 
b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov

6. Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia zariadení pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla

7. Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení s maximálnym inštalovaným tepelným výkonom 50 MWt na báze fosílnych palív na zariadenia využívajúce biomasu:

a. na výrobu tepla
b. v kombinovanej výrobe s využitím technológie ORC (organický Rankinov cyklus)

8. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba:

a. zariadení na výrobu biometánu
b. zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
c. zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím geotermálnej energie na výrobu tepla, elektriny a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; vrátane výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla
d. zariadení na výrobu a energetické využívanie bioplynu, plynu z termochemického splyňovania biomasy, skládkového plynu a plynu z čističiek odpadových vôd

Súčasťou oprávnených výdavkov podľa bodu 6, 7b, 8c a 8d môže byť aj vybudovanie, modernizácia, resp. rekonštrukcia prípojky pre zariadenie na výrobu elektriny do lokálnej alebo regionálnej distribučnej sústavy.

Vykonávateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)

Bajkalská 27

827 99 Bratislava 27

Tel.: +421 2 58 248 458

Fax.: +421 2 53 421 019

e-mail:fondy@siea.gov.sk

internetová stránka: ..

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

osobne najneskôr do 22. augusta 2013 do 16.00 hod. na vyššie uvedenú adresu SIEA, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. inou zásielkovou službou najneskôr do 22. augusta 2013 na vyššie uvedenú adresu SIEA.

Na základnom vonkajšom obale zásielky musia byť uvedené:

–    kód výzvy KaHR-21SP-1301

–    názov a adresa vykonávateľa (SIEA)

–    názov a adresa žiadateľa

–    IČO žiadateľa

–    názov projektu

–    indikátor žiadosti o NFP (6 miestne číslo)

–    nápis „Žiadosť o NFP“

–    nápis „NEOTVÁRAŤ“

 

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

–    na získanie NFP nie je právny nárok;

–    až do uzávierky výzvy na predloženie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR (http: /www.mhsr.sk) a SIEA (http:/www.siea.gov.sk), kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

UPOZORNENIE

V súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (ďalej len „zákon o OZE a KVET“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upriamujeme pozornosť žiadateľov na skutočnosť, že v prípade schválenia novely zákona o OZE a KVET v znení, v ktorom je novela predkladaná na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky, žiadateľ, ktorému bude poskytnutá investičná podpora z podporných programov financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu zariadenia na výrobu elektriny z OZE, resp. výrobu elektriny vysokoúčinnou kombinovanou výrobou, nebude oprávnený na získanie podpory v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) a c). Táto skutočnosť sa vzťahuje na zariadenia uvedené do prevádzky po 31. decembri 2013 t.j. od 1. januára 2014.

Žiadatelia/výrobcovia energie, ktorí získajú podporu prostredníctvom získania nenávratného finančného príspevku, teda z prostriedkov Európskej únie ako aj štátneho rozpočtu SR, tak nezískajú podporu spočívajúcu v:

  • odbere elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené za cenu elektriny na straty,
  • doplatkoch,

Novela zákona má zásadný vplyv na vypracovanie finančnej analýzy a celkovej doby návratnosti zrealizovanej investície.

Návrh novely zákona o OZE a KVET v znení, v ktorom je novela predkladaná na schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky je dostupná na:  http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-156554?prefixFile=m

 

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-1301

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 

Usmernením sa stali neaktuálne nasledujúce dokumenty:

2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre:

   g. príloha č. 15a ŽoNFP – Krycí list správy z energetického auditu

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-21SP-1301

 

Aktuálne podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP

2. Povinné prílohy k ŽoNFP – formuláre

    a. príloha č. 1 – Opis projektu

    b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

    c. príloha č. 5 – Finančná analýza projektu

    d. príloha č. 6 – Index bonity

    e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

    f.  príloha č. 13 – Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

    g. príloha č. 15a – Krycí list správy z energetického auditu v znení Usmernenia č. 1

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že dňa 31. júla 2013 bol opravený súbor prílohy č. 15a – Krycí list správy z energetického auditu v znení usmernenia č. 1 (zverejnený dňa 30. júla 2013 vo formáte MS Excel), ktorý obsahoval chybný vzorec v bunke Z4.

    h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR-21SP-1301 v znení Usmernenia č.1

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá

6. Výberové kritériá

 

Kompletná dokumentácia k výzve KaHR-21SP-1301 v znení Usmernenia č.1 (ZIP)