Výzva KaHR-21DM-0901

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

Dátum vyhlásenia: 4.5.2009
Termín predloženia žiadostí: 3.8.2009
Indikatívna alokácia: 15 miliónov EUR

Cieľ

Podpora rekonštrukcie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.

Oprávnené projekty
  • Rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti (zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov);
  • Rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti (zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov) v kombinácii s výmenou tepelných zdrojov na báze fosílnych palív za tepelné zdroje na báze obnoviteľných zdrojov energie, pričom výdavky na výmenu tepelných zdrojov nesmú presiahnuť 30% celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Oprávnené výdavky

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. V rámci výdavkov na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu objektov je umožnené aj zateplenie strechy, výmena okien a vonkajších dverí. Projekt je možné realizovať odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.

Oprávnení žiadatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1.1.2008), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu MSP (vrátane podmienky do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 mil. EUR a/alebo celoročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR).

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Forma podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Rozsah podpory

Min. výška pomoci 20 000 EUR, max. výška pomoci prijímateľovi nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku. Intenzita pomoci pre stred a východ SR je max. 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ SR max. 40 % oprávnených výdavkov. Doba realizácie – do 24 mesiacov.

Podklady k vypracovaniu žiadosti

Upozornenia k Výzve KaHR-21DM-0901, zverejnené dňa 10. júla 2009

1. V príručke pre žiadateľa, v časti 7.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Odberateľsko-dodávateľská zmluva je uvedené: „V rámci prílohy č. 2 ŽoNFP je nevyhnutné za každú vykonanú OVS predložiť odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti.“ V prípade, že žiadateľ začne realizovať projekt v období odo dňa vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP do termínu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, predloží v rámci prílohy č. 2 žiadosti o NFP účinnú odberateľsko-dodávateľskú zmluvu. V príručke pre žiadateľa zadefinované ustanovenie o odkladacej podmienke sa vzťahuje výhradne na projekty, ktorých začiatok realizácie plánuje žiadateľ až po uzavretí platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP.

2. V príručke pre žiadateľa v časti 3.8 Indikátory na str. 16 bol upravený spôsob vyplnenia východiskovej a plánovanej hodnoty indikátora dopadu „úspora energie“ nasledovne:

Indikátor dopadu „Úspora energie“:

východisková hodnota – východisková hodnota bude vždy „0“

plánovaná hodnota – kumulatívna hodnota vypočítaná ako súčet absolútnych hodnôt za obdobie 5 rokov od ukončenia realizácie projektu, pričom prvá hodnota sa vypočíta ako rozdiel v spotrebe energie v roku nasledujúcom po ukončení projektu a roku predchádzajúcom podaniu žiadosti o NFP (referenčný rok) a ďalšie hodnoty sa vyrátajú ako rozdiel v spotrebe energie v príslušnom roku a referenčnom roku.ň

Vysvetlenie k povinnej prílohe č. 14 žiadosti o NFP (Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku)
k Výzve KaHR-21DM-0901, zverejnené 13. júla 2009:

V rámci uvedenej povinnej prílohy je potrebné predložiť potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo predlžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu vydané príslušným Okresným súdom, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.1 (schéma de minimis).doc

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc
Opis projektu .doc
Finančná analýza pre projekty .xls
Podrobný rozpočet .xls
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls
Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP .doc

Čestné vyhlásenia žiadateľa .zip
Stanovisko samosprávneho kraja k žiadosti o NFP .doc
Vyhlásenie o sprístupnení informacií  .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf
ITMS_II_Portal_manuál.pdf

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) .zip

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
Výberové kritériá pre žiadosti o NFP .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie  .doc
Štatút Výberovej komisie.doc

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.zip