Výzva KaHR-111SP-0801

Podopatrenie 1.1.1 – Inovácie a technologické transfery
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách
Dátum vyhlásenia:
31. 3. 2008
Termín predloženia:4. 7. 2008
Indikatívna alokácia: 1,5 miliardy Sk

Oprávnení prijímatelia, forma, výška a intenzita pomoci

Oprávnení prijímatelia – mikro, malí, strední podnikatelia a veľkí podnikatelia (do 1000 zamestnancov, ročný obrat do 1,5 mld. Sk), min. výška pomoci 60 000 eur, max. 6 mil. eur, pričom oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. eur, pomoc je poskytovaná formou refundácie, intenzita pomoci stred a východ SR max. 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ SR max. 40 % oprávnených výdavkov.

Usmernenie

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok.pdf

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Všetky nové prílohy platia tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SIEA. Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v staršom formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

  • Formulár Žiadosti o NFP;
  • Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu;
  • Príloha č. 10 Žiadosti o NFP – Finančná analýza
  • Príloha č. 18 Žiadosti o NFP- Podrobný rozpočet projektu;
  • Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy;
  • Príručka pre žiadateľa.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 1.1.1 (schéma štátnej pomoci) .pdf

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

 

Formulár žiadosti o NFP .doc (Usmernenie 1)
Opis projektu .doc (Usmernenie 1)
Finančná analýza pre projekty.doc (Usmernenie 1)
Podrobný rozpočet .xls (Usmernenie 1)
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls (Usmernenie 1)

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .pdf (Usmernenie 1)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma štátnej pomoci)  .pdf
Definícia MSP .pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov .pdf
Regionálna mapa štátnej pomoci platná od 1.1.2007.pdf

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá  .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .pdf
Štatút Výberovej komisie.pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc