Výzva KaHR-21SP-0801

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Dátum
vyhlásenia:11. 8. 2008
Termín predloženia:16. 1. 2009 (zmena – Usmernenie č. 1)
Indikatívna alokácia: 2,5 mld. Sk

Cieľ

Úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov

Oprávnení žiadatelia

Mikro, malí, strední podnikatelia a veľkí podnikatelia (do 1000 zamestnancov, ročný obrat do 1,5 mld. Sk), registrovaní na území SR najneskôr k 1.1.2007

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Forma podpory

– Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov.

Rozsah podpory

– Min. výška pomoci 60 000 eur, max. 6 000 000 eur, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. eur, intenzita pomoci stred a východ SR max. 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ SR max. 40 % oprávnených výdavkov

Oprávnené aktivity
  • Úspory energie, ktoré umožnia prijímateľovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese, rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti, pričom výška poskytnutého NFP na rekonštrukciu objektov nesmie presiahnuť 50% celkového poskytnutého NFP podľa čl. I;
  • Vysoko-účinná kombinovaná výroba elektriny a tepla v zmysle smernice č. 2004/8/ES, s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MWe;
  • Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, t. j. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia:
    – malých vodných elektrární s maximálnym inštalovaným výkonom do 10 MW;
    – zariadení na energetické využitie biomasy alebo bioplynu, s minimálnym inštalovaným výkonom 50 kWt alebo 50 kWe, a maximálnym inštalovaným výkonom 30 MWt alebo 30 MWe;
    – zariadení na využitie slnečnej energie;
    – zariadení na energetické využitie geotermálnej energie (s vylúčením prieskumných vrtov);
    – vybudovanie pripojenia k elektrizačnej sústave výlučne v kombinácii s výstavbou zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci tejto schémy.

    Usmernenie

Kompletná dokumentácia výzvy – Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-21SP-0801.zip

Usmernenie č. 1 k výzve .pdf

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.1 (schéma štátnej pomoci) .pdf (Usmernenie č. 1)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

 

Formulár žiadosti o NFP .doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .pdf (Usmernenie č. 1)
Opis projektu .doc (Usmernenie č. 1)
Finančná analýza pre projekty .xls (Usmernenie č. 1)
Podrobný rozpočet .xls (Usmernenie č. 1)
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls
Vyhlásenie o sprístupnení informácií .doc (Usmernenie č. 1)

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .pdf (Usmernenie č. 1)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf

Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Schéma štátnej pomoci .pdf (Usmernenie č. 1)
Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci .pdf (Usmernenie č. 1)
Definícia MSP .pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov .pdf
Regionálna mapa štátnej pomoci.pdf

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá  .pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál .pdf
Rokovací poriadok Výberovej komisie .pdf
Štatút Výberovej komisie .pdf
Dodatok c. 1 k Štatútu Výberovej komisie.pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP .doc
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP .pdf
Predmet podpory NFP .doc
Podpisový vzor.doc