Výzva KaHR-21DM-0801

 

Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)
Dátum vyhlásenia:
12. 3. 2008
Termín predloženia: 13. 6. 2008
Indikatívna alokácia: 700 miliónov Sk

Oprávnení prijímatelia, forma, výška a intenzita pomoci

– Oprávnení prijímatelia – mikro, malí a strední podnikatelia, min. výška pomoci 20 000 eur, max. 200 000 eur, pomoc je poskytovaná formou refundácie, intenzita pomoci stred a východ SR max. 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ SR max. 40 % oprávnených výdavkov

Usmernenie č. 1

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-21DM-0801 .pdf

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“). Všetky nové prílohy platia tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR a SIEA. Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v staršom formáte a už podali svoje Žiadosti o NFP vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce prílohy:

Formulár Žiadosti o NFP

  • Formulár Žiadosti o NFP;
  • Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu;
  • Príloha č. 18 Žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu;
  • Príloha č. 19 Žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy;
  • Príručka pre žiadateľa.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre opatrenie 2.1 (schéma de minimis) .pdf

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

 

Formulár žiadosti o NFP .doc (Usmernenie 1)
Opis projektu .doc (Usmernenie 1)
Finančná analýza pre projekty .doc
Podrobný rozpočet .xls (Usmernenie 1)
Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy .xls (Usmernenie 1)
Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .pdf (Usmernenie 1)
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis)

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja
(schéma pomoci de minimis) .pdf

Definícia MSP .pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov .pdf
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci.doc

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .pdf
Štatút Výberovej komisie.pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP.doc

Ostatné dokumenty

Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie MSP.pdf