Výzva KaHR-111SP-1001

Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách

Dátum vyhlásenia: 25.1. 2010
Termín predloženia:
11.5. 2010 (predĺžená výzva, Usmernenie č.1)
Indikatívna alokácia:
39 000 000 € (navýšenie alokácie, Usmernenie č.3)

 

Účel pomoci

Účelom schémy pomoci je podpora zameraná na rozvoj regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou životnou úrovňou prostredníctvom zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v oblasti priemyslu a služieb. Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Oprávnené aktivity
  • Hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení.
  • Hmotné a nehmotné investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.
Oprávnené výdavky
  • Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
  • Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na účely využívania inovatívnych a vyspelých technológií, vrátane obstarania obslužného softvéru na technológie do 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
Podmienky pomoci
  • Oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli odo dňa predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
  • Objekty, kde sa projekt realizuje, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa s výnimkou pozemkov, ktoré môžu byť v prenájme žiadateľa.
  • Oprávnené sú len výdavky na obstaranie inovatívnej technológie, teda dodanie tovaru. Stavebné úpravy nevyhnutné na umiestnenie novej technológie nie sú oprávnené.
Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2009), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov, a spĺňajú definíciu MSP alebo sú veľkými podnikateľmi s menej ako 1000 zamestnancami a s ročným obratom do 50 mil. EUR.

Územná platnosť

Západné, stredné a východné Slovensko, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu, nie sídlo prijímateľa.

Forma, výška a intenzita podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci na projekt je 60 000 EUR, maximálna výška je 6 mil. EUR, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. EUR. Intenzita pomoci pre stred a východ Slovenska je maximálne 50 % celkových oprávnených výdavkov, západ Slovenska maximálne 40 % celkových oprávnených výdavkov. Pomoc je poskytovaná na obdobie 24 mesiacov.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-111SP-1001, zverejnené 26. 2. 2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. februára 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom KaHR-111SP-1001 (ďalej len „výzva“) je zmena termínu predkladania žiadostí o NFP (z 26. apríla 2010) na 11. máj 2010. Dôvodom posunu termínu predkladania Žiadostí o NFP sú technické problémy pri zadávaní Žiadosti o NFP prostredníctvom Verejného portálu ITMS.

Usmernením sa zároveň mení príslušná časť textu výzvy na Predkladanie žiadostí o NFP

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty
Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-111SP-1001, zverejnené 30.3.2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).
Žiadosti o NFP doručené po termíne vydania usmernenia musia byť v súlade s týmto usmernením.

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP.doc

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty
Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-111SP-1001, zverejnené 3.5.2010

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 3. mája 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-111SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je navýšiť alokáciu finančných prostriedkov.

Usmernenie č.3 k výzve na predkladanie Žiadostí o NFP.doc

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúci dokument

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.doc

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 1.1.1 (schéma štátnej pomoci).doc (Usmernenie č. 3)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP.pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP.doc
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu .doc
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu.xls (Usmernenie č. 2)
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza.xls
Príloha č. 6 Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami – vzor Záväzného úverového prísľubu .pdf (Usmernenie č. 2)
Príloha č. 14 ŽoNFP Stanoviská VUC k ŽoNFP.zip (Usmernenie č. 2)
Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.doc
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP.doc
Príloha č. 22 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc

Príloha č. 9 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 13 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR –111SP – 1001 .doc (Usmernenie č. 2)
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS.doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál.pdf
Užívateľská príručka MSP.pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Schéma

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3.doc
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci).pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci).doc
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci).doc

Hodnotenie

Štatút výberovej komisie.doc
Rokovací poriadok výberovej komisie.doc
Hodnotiace kritériá 1.1.1 OP KaHR.doc
Výberové kritériá 1.1.1 OP KaHR.doc
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh.zip