Výzva KaHR-13DM-0901

Podopatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis)

Dátum vyhlásenia: 3. 9. 2009
Termín predloženia: 27. 1. 2010 (predĺžená výzva)
Indikatívna alokácia: 15 000 000 EUR, (451 890 000 Sk)

 

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP

Upozornenie č. 1 k výzve KaHR-13DM-0901, zverejnené dňa 8. 9. 2009

V rámci príloh k výzve na predkladanie žiadostí o NFP bol dňa 8. septembra 2009 doplnený dokument Prehľad podnikateľských aktivít ako príloha č. 4 k schéme pomoci. Zároveň bola doplnená príloha č. 14 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.

Upozornenie č. 2 k výzve KaHR-13DM-0901, zverejnené dňa 26. 1. 2010

Vzhľadom na technické problémy v rámci verejného portálu ITMS upozorňujeme žiadateľov, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP“) sú zamerané na oprávnené aktivity podľa bodu G2, G4 a G5 Schémy pomoci na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (ďalej len „Schéma pomoci“), že pri vypracovávaní ŽoNFP prostredníctvom verejného portálu ITMS ponuka merateľných ukazovateľov v rámci tabuľky č. 12 v súčasnosti neobsahuje nasledovné merateľné ukazovatele:
– Počet novozavedených noriem v rámci systému manažérstva kvality,
– Počet získaných certifikátorov/akreditácií,
– Počet novozavedených noriem do sústavy STN.
V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby žiadatelia realizujúci projekty podľa bodu G2, G4 alebo G5 Schémy pomoci uviedli chýbajúce povinné merateľné ukazovatele výsledku (vrátane príslušných hodnôt) relevantné pre ich projekt do Prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu.
Žiadatelia môžu tabuľku priložiť ako záverečnú stranu k tlačenej verzii prílohy č. 1 ŽoNFP – Opis projektu, pričom elektronickú verziu tabuľky je zároveň potrebné doplniť aj k Opisu projektu do prílohy č. 3 ŽoNFP -Elektronické neprepisovateľné médium.
Pre tieto účely odporúčame použiť tabuľku, ktorú nájdete v priloženom dokumente. Vyplniť je potrebné len relevantné merateľné ukazovatele.
Tabuľka k Upozorneniu č. 2 .doc

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-13DM-0901, zverejnené dňa 13. 10. 2009

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je predĺženie termínu uzávierky Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „výzva“) z pôvodného termínu 3. decembra 2009 na 27. januára 2010.

Zmeny dokumentov v rámci výzvy
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
• Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Zmeny vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP
V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa nahrádza pôvodný termín uzávierky výzvy z 3. decembra 2009 na 27. januára 2010.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-13DM-0901, zverejnené dňa 17. 12. 2009

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (ďalej len „usmernenie“) je upresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13DM – 0901 (ďalej len „výzva“). Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-13DM-0901 na predkladanie žiadostí .doc
Zmeny dokumentov v rámci výzvy

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP .doc (neaktuálne)
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu .doc (neaktuálne)
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc (neaktuálne)
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13DM-0901 .doc (neaktuálne)

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Príloha č.7 Zmluvy o poskytnutí NFP: Manuál informovania pre prijímateľov NFP.doc
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu.doc
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13DM-0901 .doc

Platnosť usmernenia

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o NFP do dňa zverejnenia tohto usmernenia, nie sú týmto usmernením viazaní.

Znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva pre podopatrenie 1.3 (schéma de minimis).doc (Usmernenie č. 1)

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP.doc (Usmernenie č. 2)
Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu .doc (Usmernenie č. 2)
Príloha č. 4 žiadosti o NFP – Podrobný rozpočet projektu.xls
Príloha č. 5 žiadosti o NFP – Finančná analýza.xls
Príloha č. 6 žiadosti o NFP – Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy.xls
Príloha č. 10 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 14 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc (doplnené 8.9. 2009)
Príloha č. 15 žiadosti o NFP – Stanovisko Samosprávneho kraja k žiadosti o NFP.doc
Príloha č. 16 žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.doc
Príloha č. 17 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 18 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 19 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 20 žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP.doc
Príloha č. 23 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 24 žiadosti o NFP – podpisový vzor štatutárneho orgánu žiadateľa.doc
Príloha č. 25 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie .doc (aktualizované 4.9. 2009)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP.pdf

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR –13DM – 0901 .doc (Usmernenie č. 2)
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS.doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál.pdf
Užívateľská príručka MSP .pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Schéma

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2.doc
Definícia mikro, malých a stredných podnikov (príloha č. 1 schémy pomoci).pdf
Metodika na výpočet diskontovanej výšky štátnej pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov (príloha č. 2 schémy pomoci).doc
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci (príloha č. 3 schémy pomoci).doc
Prehľad podnikateľských aktivít .doc (doplnené 8.9. 2009)

Hodnotenie

Štatút výberovej komisie.doc
Rokovací poriadok výberovej komisie .doc
Hodnotiace kritériá 1.3 OP KaHR.doc
Výberové kritériá 1.3 OP KaHR.doc
Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh.zip (Usmernenie č. 2)