Všeobecne záväzné právne predpisy

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a ozmene adoplnení niektorých zákonov

Zákon č. 401/1998 Z. z., o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Vyhláška MH SR č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z., o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Použité skratky:

MH SR – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví