Výzva KaHR-13SP-1001

Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
Dátum vyhlásenia:
26. 4. 2010
Termíny hodnotenia – 1. kolo:
od 20. 9. 2010, 2. kolo: termín ukočenia výzvy
Posledný termín predloženia žiadosti:
26. 10. 2011(Usmernenie č.6)
Indikatívna alokácia:
51 226 064 €

Účel pomoci
  • podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v Spoločenstve;
  • zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách;
  • rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.
Oprávnení prijímatelia

Prijímatelia sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR najneskôr k 1. 1. 2009), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu malých a stredných podnikoch (MSP) alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy.

Územná platnosť

Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj). Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na umiestnenie výrobných, príp. výskumných prevádzok.

Forma a výška podpory

Nenávratný finančný príspevok, ktorý sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 30 000 €, maximálna výška je 2 mil. €, pričom celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 25 mil. €.

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí v platnom znení .zip

Upozornenia a usmernenia:
Usmernenie č. 6 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 13.10.2011:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 6 k Výzve KaHR-13SP-1001

Cieľom Usmernenia č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť termín ukončenia výzvy.

Ten sa upravuje z dôvodu uvoľňovania novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky. Cieľom úpravy termínu ukončenia výzvy je eliminovať dopad nemožnosti aktivovať konto pre portál ITMS (webová stránka www.itms.sk) v termíne od 8. októbra 2011 do 17. októbra 2011 na žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001

Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:

• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001

Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 13. 10. 2011

1. V nadväznosti na vydané Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej „Výzva“) zo dňa 13. októbra 2011, dôrazne upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, ktorí k dátumu 14.10.2011 disponujú vypracovanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“), aby ju elektronicky odoslali prostredníctvom webovej stránky www.itms.sk (portál ITMS) v súlade s pokynmi definovanými v Príručke pre žiadateľa do termínu 15.10.2011 a to z dôvodu, že počas dní 16.10.2011 a 17.10.2011 nebude portál ITMS dostupný z dôvodu nasadenia novej verzie ITMS portálu zo strany dodávateľa systému. V prípade, že tak žiadatelia nevykonajú, budú všetky do toho času v portáli ITMS nepredložené (rozpracované) žiadosti o NFP zablokované voči ďalším zmenám. Zo zablokovaných žiadostí o NFP sa na ITMS portáli automaticky vygeneruje PDF verzia rozpracovanej žiadosti o NFP, ktorú nie je možné predložiť. PDF verzia bude obsahovať údaje aktuálne evidované v neodoslanom elektronickom formulári v momente zablokovania žiadosti o NFP, pričom žiadateľ bude povinný vytvoriť a spracovať novú žiadosť o NFP. V tejto súvislosti dávame do pozornosti zverejnený oznam na webových stránkach poskytovateľa o plánovanej odstávke verejného portálu ITMS počas dní 16. a 17. októbra 2011 a všetkých z nej vyplývajúcich obmedzeniach.

2. V zmysle vydaného Usmernenia č. 6 platnosť jednotlivých príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), tak, ako sú detailne definované v Príručke pre žiadateľa, zostávajú nezmenené. Dôrazne preto upozorňujeme potenciálnych žiadateľov, aby zabezpečili platnosť príloh v súlade s podmienkami Výzvy, zároveň upozorňujeme, že za rozhodujúci deň, pri posudzovaní dodržania aktuálnosti predkladaných príloh (tri mesiace, resp. 10 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP), sa berie do úvahy deň predloženia papierovej verzie žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa, resp. deň jej odoslania na prepravu poštou alebo kuriérom.

Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 20.7.2011:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 20. júla 2011 Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 5 k Výzve KaHR-13SP-1001 .pdf

Cieľ usmernenia

1)  upraviť termín ukončenia výzvy;
2)  spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR -13SP-1001 (ďalej len „výzva“).
3)  upraviť postupy výkonu verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona 25/2006 Z.z. – o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ;

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Upozornenie k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené 16.6.2011

Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001, ktoré bude súvisieť so zmenou zákona č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Usmernením sa zároveň predĺži termín predkladania žiadostí.

Vzhľadom na legislatívnu zmenu – zákon č. 158/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. júna 2011 pripravuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti Usmernenie č. 5 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“).

RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve.

Zároveň upozorňujeme potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že predmetnou legislatívnou zmenou sa podstatným spôsobom mení definícia osoby, ktorá je povinná postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a súčasne, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 14. júna 2011 (vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 14. júna 2011.

Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 26.5.2011:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 26. mája 2011 Usmernenie č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 4 k Výzve KaHR-13SP-1001 .pdf

Cieľ usmernenia

1)  upraviť termín ukončenia výzvy;

2)  spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

3)  upraviť postupy výkonu obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania v nadväznosti na novelu zákona č. 25/2006 Z. z. – o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4)  upraviť príslušné ustanovenia v súvislosti s novelou zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 211/2000 Z. z. – o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na povinnosť povinných osôb zabezpečiť zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv


Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Upozornenie k výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 31. 3. 2011

Vzhľadom na legislatívnu zmenu – zákon č. 58/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2011 (ďalej len „novela zákona o VO“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO“) v súčasnosti pripravuje Usmernenie k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok označenej kódom KaHR-13SP-1001 (ďalej len „usmernenie“). RO taktiež usmernením predĺži termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v záujme poskytnutia dodatočnej lehoty nevyhnutnej na úpravu, resp. doplnenie ŽoNFP v nadväznosti na zmeny vo výzve.

Zároveň MH SR upozorňuje potenciálnych žiadateľov na skutočnosť, že obstarávania (postupy zadávania zákaziek podľa zákona č. 25/2004 Z. z. o verejnom obstarávaní, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka), ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011 (vrátane) budú vyhodnocované podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 16. 12. 2010:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. decembra 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 3 k Výzve KaHR-13SP-1001.doc

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je

1)      spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2)      upraviť termín ukončenia výzvy.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Platnosť usmernenia:

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 29. 9. 2010:

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 2 k Výzve KaHR-13SP-1001.pdf

Cieľ usmernenia

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;

3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;

4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Platnosť usmernenia:

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

Pozastavenie výzvy, zverejnené 14. 9. 2010

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2010 rozhodlo o pozastavení výzvy na podporu inovačných aktivít v podnikoch podľa Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód výzvy KaHR-13SP-1001) nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene niektorých formálnych náležitostí a požiadaviek súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti; Opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Výzva je pozastavená na dobu 15 dní, t.j. do 29. septembra 2010. Termíny súvisiace s predkladaním a schvaľovaním žiadostí o NFP sa posúvajú minimálne o dobu pozastavenia výzvy. Presné znenie termínov spolu s rozsahom zmien formálnych náležitostí bude zverejnené prostredníctvom Usmernenia č. 2 k výzve KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“), ktoré bude vydané v priebehu pozastavenia výzvy.

Počas doby pozastavenia výzvy nebude možné predkladať žiadosť o NFP prostredníctvom verejného portálu. Žiadatelia, ktorí do termínu vydania tohto oznámenia predložili žiadosti o NFP na SIEA, budú vyzvaní na ich doplnenie, resp. úpravu v zmysle usmernenia.

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-13SP-1001, zverejnené dňa 5. 8. 2010:

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“).

Usmernenie č. 1 k Výzve KaHR-13SP-1001.doc

Cieľ usmernenia

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP je spresniť definície nachádzajúce sa v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
Usmernením sa stávajú platné nasledujúce dokumenty:
Platnosť usmernenia:

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“).

Aktuálne znenie výzvy

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 .doc (Usmernenie č.6)

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP)

Formulár žiadosti o NFP .pdf
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP .doc (Usmernenie č.4)
Príloha č. 1 – Opis projektu .doc (Usmernenie č.4)
Príloha č. 4 – Podrobný rozpočet .xls (Usmernenie č.2)
Príloha č. 5 – Finančná analýza pre projekty .xls
Príloha č. 6 – Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami – vzor Záväzného úverového prísľubu .pdf
Príloha č. 14 – ŽoNFP Stanoviská VUC k ŽoNFP .zip
Príloha č. 15 – žiadosti o NFP – Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií.doc
Príloha č.16 – kópie identické s originálom – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č.17 – vysporiadané vzťahy so ŠR – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č.18 – vrátenie pomoci – čestné vyhlásenie .doc
Príloha č. 19 – žiadosti o NFP – modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP.doc
Príloha č. 22 – nepôsobenie v odvetviach na ktoré sa schéma nevzťahuje – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 23 – žiadosti o NFP – premiestnenie zariadenia – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 24 – žiadosti o NFP – tržby – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 9 – žiadosti o NFP – zdravotné poistovne – čestné vyhlásenie.doc
Príloha č. 13 – žiadosti o NFP – konkurzné konanie – čestné vyhlásenie.doc
Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP .doc

Príručka pre žiadateľa

Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP .doc (Usmernenie č.5 )
Odporúčanie pre postupy pri vykonaní OVS .doc
Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva .pdf
ITMS II Portal v.2.1 – Manuál .pdf
Užívateľská príručka MSP .pdf
Príručka pre horizontálnu prioritu RP.pdf

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách .pdf (v znení dodatku č.2)
Príloha č. 1- Definícia MSP .pdf
Príloha č. 2 – Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov.doc

Hodnotenie

Hodnotiace kritériá .doc
Výberové kritériá .doc
Rokovací poriadok Výberovej komisie .pdf
Štatút Výberovej komisie .pdf

Zmluva s príjemcom pomoci

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP .doc (Usmernenie č.4)
Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP.zip (Usmernenie č.1)