Prezentácie z konferencie Otvorene o obnove bytových domov

 

Kde sa robia najčastejšie chyby pri obnove bytových domov, ako ustrážiť kvalitu, ktoré sú nové požiadavky, aká je prax, ale aj o tom, kde získať zdroje sa hovorilo na konferencii „Otvorene o obnove bytových domov“, ktorá sa uskutočnila 14. a 15. apríla 2015 v Piešťanoch.

 

Najviac zásadných chýb pri obnove bytových domov sa robí na začiatku. Ak by sa už pri príprave projektu vlastníci spojili s odborníkom, ktorý im vysvetlí možnosti, nástrahy a obmedzenia obnovy, môžu ušetriť podstatné množstvo finančných prostriedkov a predovšetkým zásadne ovplyvniť kvalitu stavby. Práve podceňovanie prípravných fáz projektu prítomní špecialisti na konferencii označili za príčinu väčšiny nedostatkov a dôvodov na nespokojnosť vlastníkov bytov s výslednou realizáciou.

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 230 zástupcov bytových domov, obcí, miest, správcov, ale aj odborníkov z oblasti stavebníctva. Témy konferencie vzbudili veľký záujem aj preto, že na obnovu bytových domov Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v tomto roku vyčlenil  na zvýhodnené úvery podstatne väčšie množstvo finančných prostriedkov ako v minulosti a rok 2015 je zároveň posledný, kedy bude bytovým domom stačiť splnenie aktuálnych, menej náročných tepelnotechnických požiadaviek. Pre domy, ktoré požiadajú o úver a získajú stavebné povolenie až v roku 2016, už platia prísnejšie kritériá, ktoré sú aj finančne náročnejšie.

SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_09.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_10.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_01.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_02.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_14.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_04.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_05.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_17.jpg

Podrobnosti sú uvedené v článku Prečo sa oplatí pripraviť projekt obnovy bytového domu už tento rok. Štátnej stratégii obnovy budov sa na konferencii venovala Alena Ohradzanská z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Požiadavky na významnú obnovu budov vysvetlila vo svojej prezentácii Zuzana Sternová.  Detailne o podporných mechanizmoch, ktoré zásadne zvýhodňujú celkovú obnovu bytových domov, rozprávala riaditeľka ŠFRB Dana Pištová a odporúčania, na čo netreba zabudnúť pri príprave žiadosti, prezentovala za ŠFRB Zuzana Petrášová.

Okrem dôrazu na kvalitu obnovy a splnenie predpísaných požiadaviek sa bude pri  bytových domoch, ktoré využijú zvýhodnené úvery zo ŠFRB, dbať aj na to, aby reálne úspory preukázali. Údaje o spotrebe energie preto od minulého roka zasielajú do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA. O tom, ako sú výsledky monitorované na konferencii rozprával Peter Štibraný zo SIEA.

Záver prvého dňa konferencie patril odborníkom z praxe. O význame integrovaného navrhovania bytových budov účastníkov informoval Hendrich Pifko z Inštitútu pre energeticky pasívne domy. Vychádzal pritom aj zo skúseností z projektu EPOurban, v rámci ktorého pomáhali sformulovať optimálne postupy a požiadavky na obnovu bytovým domom v Bratislave. Tomu, aké nároky treba klásť na projektanta bytového domu a ako môžu výberom projektanta vlastníci bytov zásadne ovplyvniť ekonomiku stavby sa venoval projektant Karol Ferenčík. Názornú a praktickú prednášku o  tom, prečo je dôležitá kontrola od zámeru po odovzdanie stavby, si pripravil Ivan Pauer zo Slovenskej asociácie stavebných dozorov a osôb uskutočňujúcich stavby. Nároky a povinnosti, ktoré čakajú pri obnove bytových domov samotných zástupcov vlastníkov v prednáške  Ako prežiť zateplovanie na konferencii zosumarizoval konateľ realizačnej firmy Róbert Keleši. Detailom z praxe bola venovaná aj panelová diskusia na tému Projekt, stavebný dozor, certifikát – prečo sa oplatí trvať na kvalite.

SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_18.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_11.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_12.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_19.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_20.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_22.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_07.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_08.jpg

Druhý deň konferencie patril technickým zariadeniam budov. Povinnosti súvisiace s energeticky úspornou prevádzkou bytových domov zhrnula Kvetoslava Šoltésová zo SIEA. Výsledkom hydraulického vyregulovania vykurovacieho systému sa venoval Jozef Buzaši z SBD Banská Bystrica a o technických náležitostiach pri doregulovaní vykurovacieho systému po zateplení hovoril Matej Gerbóc. Na konferencii boli podrobne rozobrané aj problémy súvisiace s vyregulovaním rozvodov teplej vody. Analýzu stavu v tejto oblasti pripravil Juraj Šmelík. Izoláciam rozvodov teplej vody a návratnosti investícií do tohto opatrenia sa venoval Peter Výboch. O ekonomickom hľadisku súvisiacom s modernizáciou centrálneho zdroja tepla v budove rozprával Dušan Piták. Záver konferencie patril možnostiam úspor elektriny v bytovom dome, ktorým sa venoval Juraj Šipula.

 SIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_23.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_24.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_25.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_26.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_27.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_28.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_31.jpgSIEA_konferencia__Otvorene_o_obnove_bytovych_domov_Piestany_2015_33.jpg

Prezentácie

14. apríla 2015

BLOK: Plány, požiadavky, podpora

Akčný plán energetickej efektívnosti úspory v budovách
Katarína Korytárová, Ministerstvo hospodárstva SR
Energetická hospodárnosť budov a stratégia obnovy
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Požiadavky na významnú obnovu budov a prax
Zuzana Sternová, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Podporné mechanizmy zvýhodňujú celkovú obnovu
Dana Pištová, Štátny fond rozvoja bývania

BLOK: Nešetrite na odborníkoch, šetrite energiu

Na čo nezabudnúť pri príprave žiadosti
Zuzana Petrášová, Michaela Kollárová, Štátny fond rozvoja bývania
Úspory energie sa už monitorujú
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Význam integrovaného navrhovania pri obnove bytových domov
Henrich Pifko, Inštitút pre energeticky pasívne domy
Výberom projektanta zásadne ovplyvňujete ekonomiku stavby
Karol Ferenčík, PF7, s.r.o., Bratislava
Kontrola od zámeru po odovzdanie stavby
Ivan Pauer, Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb
Ako prežiť zatepľovanie
Róbert Keleši, Monty PRO, s.r.o., Bratislava

15. apríla 2015

BLOK: Technické zariadenia budov

Povinnosti pre bytové domy v kocke
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hydraulické vyregulovanie prináša úsporu aj v bytových domoch
Jozef Buzaši, SBD Banská Bystrica
Po zateplení treba znova vyregulovať vykurovaciu sústavu
Matej Gerboc, Vyregulovanie.sk, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
Vyregulovanie rozvodov teplej vody
Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING, s.r.o. , Bratislava
Je povinnosť izolovať rozvody teplej vody v budovách nevyhnutným zlom alebo prínosom
Peter Výboch, STING ENERGO, s.r.o., Banská Bystrica
Efektivita investovania do modernizácie a prevádzky centrálneho zdroja tepla v budove
Dušan Piták, Termoservis DP, s.r.o., Žiar nad Hronom
Elektrina a možnosti úspor, na ktoré sa zabúda
Juraj Šipula, Banská Bystrica

Konferenciu pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.