Výzva DOP2008-SIP001

Spoločná výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) vyhlasujú spoločnú výzvu DOP2008-SIP001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu začínajúcich podnikateľov. Dátum vyhlásenia výzvy je 28. augusta 2008. Dátum uzávierky výzvy je 28. novembra 2008. Administráciu tejto výzvy zabezpečuje Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP KaHR .

 

Ide o prvú spoločnú aktivitu na základe Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013 zo dňa 23. marca 2008 uzatvorenej medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Za oprávnené sa považujú projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie tvorby pracovných miest zamestnanosti a adaptability zamestnancov. Nakoľko ide o spoločnú výzvu v rámci dvoch operačných projektov, projekt musí bezpodmienečne obsahovať kombináciu oprávnených aktivít oboch operačných programov.

Pomoc je určená subjektom súkromného sektora podliehajúcim pravidlám Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov DM-2/2008 (schéma pomoci de minimis). Oprávneným územím je región Západné Slovensko (Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Indikatívna výška finančných prostriedkov tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR vyčlenená na danú výzvu predstavuje sumu 600 miliónov Sk (19 916 351,32 EUR). Minimálna výška pomoci pre žiadateľov je 5 000 EUR na jeden projekt, maximálna výška predstavuje 200 000 EUR. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie prekročiť 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Žiadame záujemcov o pridelenie NFP, v rámci spoločnej výzvy vyhlásenej dňa 28.8.2008 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (kód: DOP2008-SIP00), aby sa so svojimi otázkami v rámci predmetnej výzvy obracali priamo na Slovenskú implementačnú agentúru, e-mail: info@sia.gov.sk, ktorá je ako jediná oprávnená poskytovať informácie. Ďakujeme!

________________________________________

Adresa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako i bližšie informácie môžete získať v Sociálnej implementačnej agentúre:

 

Sociálna implementačná agentúra

Špitálska 6

816 43 Bratislava

tel.: 02/5975 3840

e-mail: info@sia.gov.sk

 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. novembra 2008 o 16.00 hod.

________________________________________

Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh musí byť v prípade osobného doručenia predložená najneskôr 28. novembra 2008 do 16:00, resp. zaslaná poštou (s potvrdením o doručení), alebo kuriérom do 28. novembra 2008 na uvedenú adresu Sociálnej implementačnej agentúry (ďalej len „SIA“). Na základnom uzavretom a nepoškodenom obale musí byť uvedené označenie kódu výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a jej názov, celé meno (názov) a adresa žiadateľa, názov a adresa SIA, názvy operačných programov (OP ZaSI a OP KaHR a nápisy „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ a „NEOTVÁRAŤ“.

________________________________________

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva USMERNENIE č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód výzvy: DOP2008-SIP001). Usmernenie nájdete nižšie, v Podkladoch pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP.

 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: DOP2008-SIP001

________________________________________

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok;

– až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať internetové stránky MH SR, NARMSP a SIA, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

________________________________________

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

Usmernenie č. 1

Úplné znenie spoločnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

Žiadosť o NFP

Príloha 1A – Opis projektu k časti A

Odporúčaná štruktúra podnikateľského plánu

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Príručka pre žiadateľa o NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

Predmet podpory NFP

Podpisový vzor

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov

Dodatok č. 1 k Schéme podpory pre začínajúcich podnikateľov

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov v znení dodatku č. 1

Hodnotiace a výberové kritériá

Štatút výberovej komisie

Rokovací poriadok hodnotiacej komisie

Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007 – 2013)

Manuál informovania pre prijímateľov NFP

Potvrdenie o prijatí žiadosti o NFP

Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a diskontovanej výšky oprávnených výdavkov

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Definícia mikro, malých a stredných podnikov, ktorú prijala komisia

Nová definícia malých a stredných podnikov – Užívateľská príručka a modelové vyhlásenie

Príručka pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority

Prílohy k príručke