Usmernenie k Postupom monitorovania projektov po 31.01.2021 v nadväznosti na ukončenie prevádzky verejnej časti ITMS II Portál pre programové obdobie 2007 – 2013

programové obdobie 2007 – 2013

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydala v nadväznosti na informáciu o ukončení prevádzky verejnej časti ITMS II Portál používaného pre programové obdobie 2007 – 2013 Postupy monitorovania projektov po 31.01.2021 v nadväznosti na ukončenie prevádzky verejnej časti ITMS II Portál pre programové obdobie 2007 – 2013   Usmernenie je účinné odo dňa 01.02.2021.

 

Cieľom usmernenia je

 1. Informovať prijímateľov o forme a spôsobe predkladania NMS po 31.01.2021 v nadväznosti na informáciu o ukončení prevádzky verejnej časti ITMS II Portál používaného pre programové obdobie 2007 – 2013 a s tým súvisiacim znemožnením predkladania následných monitorovacích správ projektu (ďalej len „NMS“) obvyklým spôsobom prostredníctvom verejnej časti ITMS II
 2. Samostatná inštrukcia ku spôsobu predkladania NMS (t. j. z elektronickej formy na písomnú formu)
  3. Stanovenie povinných príloh k MS projektu

 

Prílohy k Usmerneniu:

 1. Výklad k tabuľke „Príspevok projektu k zamestnanosti” MS projektu
 2. Zadefinovanie povinnosti dokladovania deklarovanej hodnoty merateľného ukazovateľa ako povinnej prílohy k MS projektu
 3. Čestné vyhlásenie deklarujúce splnenie povinností prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP (ako povinná príloha k NMS poslednej v poradí)
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 5. Potvrdenie o evidencii uchádzačov o zamestnanie
 6. Písomná komunikácia s miestne príslušným UPSVaR a minimálne 2 ďalšími regionálne blízkymi pobočkami UPSVaR (neaplikuje sa v prípade projektov výzvy KaHR-111SP/ LSKxP-1101, kde prijímateľ oslovuje iba jeden miestne príslušný UPSVaR podľa lokality uvedenej v príslušnej LSKxP)
 7. Zjednodušený formulár NMS

 

Formuláre príloh 1. až 6 zostávajú nezmenené. Príloha č.7 je nová.