Ukončenie prevádzky verejnej časti ITMS II Portál k 31.1.2021

Na základe informácie Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI“) ako správcu ITMS II si Vás dovoľujeme informovať, že k dátumu 31. januára 2021 dôjde k ukončeniu prevádzky verejnej časti ITMS II Portál produkčného aj cvičného prostredia používaného pre programové obdobie 2007 – 2013.

V kontexte s vyššie uvedenou informáciou si dovoľujeme zároveň upriamiť pozornosť na skutočnosť, že predloženie následných monitorovacích správ obvyklým spôsobom prostredníctvom verejnej časti ITMS II Portál bude týmto znemožnené.

O ďalšom postupe zabezpečenia predloženia následných monitorovacích správ Vás budeme informovať dodatočne, ihneď po prijatí metodického usmernenia MIRRI, sekcie Centrálneho koordinačného orgánu.​