Prehľad predpisov, podľa ktorých SIEA koná

Aktuálne platné právne predpisy, a to najmä:

 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon 425/2020 Z. z.  o štátnom rozpočte na rok 2021
 • Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
 • Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
 • Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 

Predpisy a dokumenty k Európskym štrukturálnym a investičným fondom v programovom období 2014 – 2020

 • Zakon o EŠIF- zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov