Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Ochrana osobných údajov

fb_logo

Ochrana osobných údajov


Slovenská inovačná a energetická agentúra prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo Nariadenie GDPR) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Cieľom SIEA je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie. Aby chránila osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom zaviedla viacero bezpečnostných opatrení:

  • prijatie interných pravidiel ochrany osobných údajov,
  • obmedzenie počtu zamestnancov, ktorí pristupujú k osobným údajom na úzky okruh preškolených osôb,
  • pravidelné bezpečnostné preškoľovanie zamestnancov,
  • zvyšovanie kvality zabezpečenia vnútornej infraštruktúry.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
tel.: 02/58 248 111, fax: 02/5342 1019
e-mail: office@siea.gov.sk, web: www.siea.sk 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

gdpr@siea.sk 

 

Spracúvanie osobných údajov

Informácie SIEA o účeloch a právnom základe spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o rozsahu osobných údajov a dobe spracúvania

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

V rámci činností vykonávaných v SIEA sa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevyužíva.

Práva dotknutých osôb

Pre niektoré z účelov spracúvania SIEA získava súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať notársky overenou písomnou žiadosťou zaslanou na adresu organizácie alebo doručenou osobne do sídla SIEA: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava. Súhlas je možné odvolať aj elektronicky zaslaním e-mailu na adresu gdpr@siea.gov.sk, ak je takéto odvolanie opatrené zaručeným elektronickým podpisom.
 

Právo podľa GDRP Spôsoby overenia dotknutej osoby Časový rámec odpovede
Právo na informácie Overenie potrebné pri získaní OÚ Poskytnuté okamžite
Právo prístupu k OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o získanie údajov alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo na opravu OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o opravu údajov alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo na výmaz OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o výmaz údajov alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail ZO Bez zbytočného odkladu
Právo namietať proti spracúvaniu Potrebná osobná návšteva, notárom overená námietka alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom Bez zbytočného odkladu
Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom; pri newsletteri postačuje zaslanie e-mailu z adresy použitej pri registrácii na e-mail ZO Bez zbytočného odkladu
Právo na prenos údajov Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o prenos údajov alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom 1 mesiac
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakty sú zverejnené na webovom sídle úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou  Nevzťahuje sa
Právo na obmedzenie spracúvania OÚ Potrebná osobná návšteva, notárom overená žiadosť o obmedzenie alebo e-mail opatrený zaručeným elektronickým podpisom 1 mesiac

 

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb

Vyplnený formulár žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ktorých osobné údaje SIEA spracúva v rámci svojich informačných systémov, je možné doručiť poštou alebo osobne do podateľne SIEA: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na adresu gdpr@siea.sk. Po doručení formuláru je potrebné overenie dotknutej osoby

 

ŽIadosť dotknutej osoby .pdf

Žiadosť dotknutej osoby .rtf

 
 
 
© 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).