Zriaďovacia listina SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra bola zriadená na základe Rozhodnutia č. 63/1999 ministra hospodárstva SR. Aktuálne znenie zriaďovacej listiny SIEA  obsahuje Rozhodnutie č. 1/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je odbornou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov a projektov technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.

Predmetom činnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry je koncepčná, odborná, metodická, koordinačná, informačná, výchovno-vzdelávacia, propagačná a ďalšia činnosť:

V oblasti technológií a inovácií

a) realizuje úlohy štátnych inovačných, hospodárskych a technologických stratégií v Slovenskej republike,
b) zabezpečuje technologický rozvoj a rozvoj inovačných aktivít v celom inovačnom systéme Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti,
c) poskytuje odbornú pomoc zriaďovateľovi pri koncepčnej, legislatívnej a hodnotiacej práci pre rozvoj technológií a inovácií na Slovensku,
d) spolupracuje so zriaďovateľom pri navrhovaní a presadzovaní inovačných, hospodárskych a technologických stratégií, programov technologického a inovačného rozvoja s cieľom zvýšenia akcieschopnosti a konkurencieschopnosti domácej ekonomiky najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov,
e) vykonáva systematickú činnosť zameranú na prenos výsledkov aplikovaného výskumu pre realizáciu programov a projektov technologického a inovačného rozvoja vo väzbe na uplatnenie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi,
f) hodnotí technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike a aplikuje získané poznatky pre formulovanie opatrení rozvojovej politiky štátu,
g) vyhľadáva možnosti využitia nástrojov finančného inžinierstva vo výskume, inováciách a perspektívnych technológiách,
h) prispieva k rozvoju kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, podporuje a koordinuje jeho rozvoj,
i) spája aktérov inovačného a technologického rozvoja v ich celom spektre s cieľom zosúladenia ich rozvojových zámerov a zabezpečenia synergických efektov,
j) zabezpečuje odborné poradenstvo v oblasti technologického a inovačného rozvoja a realizuje odborné štúdie s cieľom posilnenia hospodárskeho rastu,
k) zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách zameraných na inovačný a technologický rozvoj,
l) vytvára predpoklady implementácie európskych rozvojových stratégií v oblasti inovácií, technológií, výskumu a vývoja, najmä Dunajskej stratégie,
m) plní úlohy technologickej agentúry v zmysle materiálu „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“.

V oblasti energetiky

a) vykonáva funkciu nezávislej odbornej autority v energetike s výkonom činností v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) vykonáva funkciu implementačného orgánu v pozícii správcu programu pomoci na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky na Slovensku a zodpovedá za určené úlohy plnenia rozpočtu v rámci programu Bohunice na základe prevádzkovej dohody uzavretej s Európskou komisiou ,
c) získava, spracováva a umiestňuje informácie o činnosti fyzických a právnických osôb v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie,
d) zameriava sa na znižovanie energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky vo väzbe na tvorbu a ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj a za tým účelom vykonáva aj energetické audity, energetické audity okrem energetických auditov podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
e) sleduje vývoj energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných energetických zdrojov v Slovenskej republike, pôsobí na znižovanie spotreby energie a znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie pri výrobe, prenose, distribúcii, rozvode a spotrebe energie, realizuje výkony zverené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky súvisiace s postavením orgánu štátnej správy v energetike,
f) overuje a hodnotí hospodárnosť prevádzky energetických zariadení (vypracováva štúdie, audity a atesty o hospodárnosti prevádzky energetických zariadení), na tento účel meria parametre energetických zariadení, zovšeobecňuje poznatky z tejto činnosti pre návrhy na opatrenia energetickej politiky štátu a výkon štátnej regulácie,
g) vypracúva podklady a odborné posudky o úrovni využitia energie, efektívnosti investičných aktivít v energetickom hospodárstve, hodnotí a propaguje projekty zamerané na úspory energie, využitie obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov a kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
h) identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja zvyšovania úrovne racionálneho hospodárenia s energiou, sprostredkováva transfer technológií, know-how, investorskej činnosti zameranej na úspory energie,
i) hodnotí energetickú efektívnosť využitia energie v organizáciách štátnej správy a v organizáciách financovaných z verejných finančných prostriedkov, navrhuje opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a realizuje tematické projekty ,
j) organizuje a vykonáva skúšky špecialistov v energetike,
k) vykonáva meranie emisií a imisií, výsledky ktorých slúžia na účely konania pred orgánmi štátnej správy,
l) posudzuje energetické zdroje z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa požiadaviek Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
m) komplexne zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
n) eviduje správy z kontroly v monitorovacom systéme, kontroluje štatisticky významný percentuálny podiel správ z kontroly, vypracúva každoročne hodnotiacu správu, vydáva osvedčenia, vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam oprávnených osôb a zoznam odborne spôsobilých osôb podľa zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vo všeobecnosti

a) vykonáva funkciu implementačnej agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie,
b) zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s technologickým rozvojom, inováciami a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
c) spolupracuje s verejnými vzdelávacími a výskumnými organizáciami s cieľom zvyšovania ich príspevku k rozvoju ekonomiky, najmä v oblasti priemyslu a služieb,
d) vykonáva správu finančných prostriedkov, určených na technologické, inovačné a energetické programy a projekty, poskytovaných zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov určených pre Slovenskú republiku na základe medzinárodných dohôd,
e) zabezpečuje činnosti zamerané na odborné poradenstvo, vzdelávanie a propagáciu rozvoja technológií, inovácií a efektívneho využívania energie a zvyšovania inovačnej a technologickej výkonnosti,
f) vydáva, rozširuje a sprostredkováva predaj tlačených a elektronických nosičov zameraných na propagáciu technologického rozvoja, inovačných aktivít a energetickú osvetu,
g) vzdeláva, pripravuje a realizuje školenia,
h) organizuje, alebo vykonáva samostatne odbornú gesciu kongresov, sympózií, konferencií, seminárov a výstav s technologickou, inovačnou a energetickou tematikou,
i) poskytuje odbornú pomoc, konzultácie a rady v oblastiach svojho pôsobenia,
j) spolupracuje s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami, orgánmi samosprávy, miest a obcí pri príprave a realizácii zámerov rozvoja technológií, inovácií a znižovania energetickej náročnosti a ochrany životného prostredia,
k) spolupracuje s technologickými, inovačnými a energetickými agentúrami a vývojovo výskumnými organizáciami v tuzemsku a v zahraničí,
l) poskytuje služby v rámci správy majetku štátu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
m) zakladá, prevádzkuje a rozvíja pobočky agentúry aj v zahraničí s cieľom zabezpečovať zvyšovanie technologickej a inovačnej úrovne domácich podnikov, medzinárodnú spoluprácu a transfer znalostí a technológií.