Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné poradenstvo pre verejný sektor

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti a možnosti

– Ak si chcete overiť, do akej miery využíva vaša organizácia energiu efektívne, aké opatrenia vám pomôžu znížiť spotrebu energie a aké úspory sa dajú očakávať, môžete si dať vypracovať energetický audit

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

– alebo využiť podpornú energetickú službu alebo garantovanú energetickú službu, prostredníctvom ktorej si môžete nechať niektoré opatrenia aj zrealizovať 

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

– Nové a obnovené nevýrobné budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

– Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skontrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

– Verejné organizácie musia dbať na energetickú efektívnosť a poskytovať informácie do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

Zoznam vhodných opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri verejnom obstarávaní

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti .

 

Podporné programy, granty a dotácie

 Aktuálne programy

Technická asistencia pre garantované energetické služby vo verejnom sektore

Európske štrukturálne a investičné fondy – Operačný program Kvalita životného prostredia

Opatrenie Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4.1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. (OZE)
4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách. (BUDOVY)
4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení. (STRATÉGIE)

 

 

SIEA administrovala nasledujúce podporné mechanizmy určené pre verejný sektor:

Blokový grant Modernizácia verejného osvetlenia

Pilotný projekt Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Energetické audity verejných budov

 

Prečítajte si

Ako môžu obce znížiť náklady na elektrinu? Treba si zvoliť primeranú rezervovanú kapacitu
Jednou z položiek, ktorá výrazne zaťažuje obecný či mestský rozpočet, sú platby za elektrinu. Ak ste v obci vykonali úsporné opatrenia a znížili spotrebu elektriny, nezabudnite si preveriť, či máte vhodne nastavenú maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta. S optimalizáciou fixných platieb za elektrinu vám pomôžu aj konzultanti v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Zoznam vhodných opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri verejnom obstarávaní

Pri zadávaní verejných zákaziek sa často obstarávajú tovary a služby, ktorých prevádzka je spojená s využívaním energie ako napr. elektrospotrebiče, zariadenia, ktoré slúžia na premenu energie, ale aj budovy a ich časti. V mnohých prípadoch ich cena nezohľadňuje len obstarávacie náklady, ale aj prevádzkové výdavky. Tie môžu byť v prípade využívania energie niekedy dokonca významnejšie ako samotná prvotná investícia.

Škola s takmer nulovou potrebou energie

Ukážkový príklad obnovy verejnej budovy, vďaka ktorej získajú aj používatelia, aj prevádzkovateľ. Stredná priemyselná škola Emila Belluša v Trenčíne je dôkazom toho, že pri verejných budovách obnovených s podporou z európskych fondov sa popri významných úsporách energie a znížení emisií CO2 dá zásadne zlepšiť aj kvalita vnútorného prostredia a zároveň dodržať citlivý architektonický prístup. Navyše, pri hľadaní ambicióznych, ale cenovo efektívnych riešení sa využili princípy integrovaného navrhovania.

Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?

Sústavy centrálneho zásobovania teplom – prehľad súčasného stavu
Vykonávanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti realizovaných na vykurovacích sústavách a postupné zatepľovanie budov vedie k znižovaniu spotreby tepla objektov napojených na CZT. Rozhodujúcu úlohu pri stabilizácii trhu s teplom by mali zohrať obce zabezpečovaním ekonomicky prijateľného a environmentálne akceptovateľného spôsobu dodávky tepla na základe kvalitných koncepcií rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.

Modernizácia verejného osvetlenia v Dolných Vesteniciach
Po tom, čo v obci Dolné Vestenice vymenili staré pouličné svietidlá za nové, úspornejšie a inštalovali reguláciu intenzity osvetlenia, spotreba energie na prevádzku verejného osvetlenia za 12 mesiacov klesla takmer o štvrtinu v porovnaní s priemernou spotrebou za dve rovnako dlhé obdobia.

Modernizácia verejného osvetlenia v Mýte pod Ďumbierom
V stredoslovenskej obci Mýto pod Ďumbierom dokončili modernizáciu verejného osvetlenia v novembri 2009. Po prvých deviatich mesiacoch prevádzky v roku 2010 si mohla obec s 536 obyvateľmi povedať, že spotreba klesla takmer o tretinu v porovnaní s priemernou spotrebou za deväť mesiacov…

Modernizácia verejného osvetlenia v Kobylách

Vo východoslovenskej obci Kobyly, cez ktorú vedie frekventovaná cesta spájajúca Bardejov s Prešovom, sa rozhodli v roku 2008 zrekonštruovať verejné osvetlenie. Pre zhruba 850 obyvateľov obce vtedy slúžilo pôvodných 74 svietidiel inštalovaných v roku 1975.

Galéria zrealizovaných podprojektov v rámci blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia“

Investície do bezpečného verejného osvetlenia sa vracajú pomaly 

Galéria obnovených objektov v rámci projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“

Aké sú skúsenosti s využívaním tepelného čerpadla v škole v Kalnej nad Hronom

Realizované podujatia

K dispozícii sú prezentácie z jednotlivých podujatí:

Konferencia Odborne o energetických auditoch a energetických službách, november 2015, Starý Smokovec

Konferencia Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť, október 2015, Trnava

Konferencia Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách, júl 2015 Tatranská Lomnica

Konferencie Úspory energie v obciach a mestách, máj 2015, Žilina

Konferencie Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, jún 2015, Jasná, Sliač

Prezentácie k výzve zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia, jún 2015
Konferencia Otvorene o obnove bytových domov, apríl 2015, Piešťany
Konferencia Rok energetických auditov, marec 2015, Bratislava

Konferencia Verejné budovy pod lupou, február 2015, Patince

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020, december 2014, Trnava
Konferencie Energetická efektívnosť – vec verejná – máj 2012, Dudince

Seminár Monitorovanie – prvý krok k energetickej efektívnosti – december 2012, Bratislava

Okrúhly stôl Energetické služby pre verejný sektor – máj 2011, PRO REGION, Banská Bystrica

Seminár Obnoviteľné zdroje energie – potenciál a obmedzenia – jún 2010, Galanta

Semináre Energia pre obce a mestá –  máj, jún 2010 – Banská Bystrica, Trnava, Košice