Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetický audit


Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti ukladá veľkým podnikom povinnosť nechať si vypracovať energetický audit do 5. decembra 2015. Do roku 2014 mali mať energetické audity len podniky s vyššou spotrebou energie, u ktorých sa predpokladal väčší potenciál energetických úspor. Po novom sa povinnosť týka všetkých veľkých podnikov.

Zmenu národnej legislatívy si vyžiadala európska smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Hlavným dôvodom bola snaha Európskej únie jednoznačne vyčísliť potenciál úspor energie, ktorý je možné využiť na plnenie cieľov do roku 2020.

Kto musí mať povinný audit

Po novom sú audity povinné pre podniky s viac ako 250 zamestnancami alebo podniky, ktorých ročný obrat presahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR. Pri výpočte je potrebné zohľadniť aj prepojené podniky. Medzi veľké podniky patria aj mnohé zo spoločností, v ktorých 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných verejnými orgánmi. Podľa požiadaviek únie pod definíciu veľkých podnikov patria aj mnohé banky, poisťovne, obchodné reťazce, iné spoločnosti poskytujúce služby a podniky s účasťou verejného sektora. Pri overovaní, či podnik má alebo nemá povinnosť zabezpečiť energetický audit je nutné riadiť sa aktuálnou definíciou malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014 na str. 70. Nariadenie je publikované v Úradnom vestníku Európskej únie.

Sankcie

Ak podnik nespĺňa definíciu malých a stredných podnikov, audit je pre neho povinný. Či si povinnosť auditu splnil, má preukázať zaslaním záverečnej správy z auditu do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Tá musí zasielať Európskej únii prehľad podnikov, ktoré si povinnosť splnili. Pre tých, ktorí povinné audity do zákonom stanoveného termínu nebudú mať, zákon ukladá sankciu s dolnou hranicou od 5 000 € do 30 000 €. Ak sa na porušenie povinnosti príde, sankcia bude vždy minimálne 5 000 €.

Každé 4 roky

Audit je potrebné realizovať raz za štyri roky. Audity vykonané podľa prechádzajúceho zákona sa považujú za audity podľa nových predpisov. Za splnenie povinnosti sa považujú aj energetické audity vykonané v rámci systémov environmentálneho alebo energetického manažérstva, ak ich spracovali osoby s odbornou spôsobilosťou ustanovenou zákonom.

Audit aj ako podmienka

 • Energetický audit je povinný aj pre všetky podniky a organizácie, ktoré budú požadovať z verejných zdrojov finančnú podporu na energetické projekty.
 • Podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti je energetický audit možné použiť aj v prípade, ak chce prevádzkovateľ budovy s podlahovou plochou väčšinou ako 1000 m2 preukázať, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody v budove vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne.
 • Podľa zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike si musia nechať energetický audit urobiť aj podniky, ktoré budujú alebo rekonštruujú väčšie zdroje na výrobu elektriny alebo tepla. Auditom sa v tomto prípade preukazuje, či je možnosť znížiť primárnu energetickú spotrebu.

Kto môže vykonať povinný audit

Energetický audit môže podobne ako doteraz vykonávať len osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti a má v danej oblasti odbornú prax. Energetickými audítormi sa na rozdiel od minulosti môžu stať aj osoby s ukončeným úplným stredným vzdelaním technického zamerania, predtým to mohli byť iba vysokoškoláci. Skúškou a zapísaním do zoznamu energetických audítorov sa však povinnosti mať prehľad v oblasti auditov nekončia. Energetickí audítori musia raz za tri roky absolvovať aj aktualizačnú odbornú prípravu.
Energetický audit podľa zákona možno vykonávať len ako podnikanie podľa osobitného predpisu. Vykonávanie auditov musí byť preto uvedené v živnostenskom oprávnení, ktoré je vystavené priamo na audítora alebo na jeho zamestnávateľa. Jediná výnimka je daná v prípade, ak je audítor priamo zamestnancom veľkého podniku, pre ktorý audit vykonáva. Tak ako doteraz, aj naďalej môžu audit vykonávať aj audítori z iných členských krajín EÚ.

Kde nájsť energetického audítora

Zoznam energetických audítorov, ktorý v minulosti viedlo ministerstvo hospodárstva, je zverejnený na stránke SIEA v časti Vzdelávanie a skúšky – Energetický audítor. Po novom v ňom už môžu byť publikované aj kontaktné údaje, ak o to audítor požiada. Ku koncu roka 2016 bolo v zozname zaevidovaných takmer 300 energetických audítorov.

Prehľad o auditoch

Audítori naďalej každoročne do konca marca zasielajú do monitorovacieho systému súbor údajov z každého ním vykonaného auditu za predchádzajúci rok. Samotné veľké podniky zasielajú súhrnný informačný list do 30 dní od jeho vystavenia. Súhrnné informačné listy všetkých auditov, ktorých vypracovanie bolo podporené z verejných zdrojov, budú aj verejne dostupné. Kvalitu auditov bude možné aj naďalej kontrolovať. Na požiadanie musia podniky zaslať písomnú správu z energetického auditu prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. 

Čo možno získať realizáciou energetického auditu?

Výsledkom každej dôslednej analýzy spotreby energie by totiž mal byť návrh súborov opatrení, ktorých realizácia može prispieť k významným energetickým i finančným úsporám. Presvedčili sa o tom mnohé fimy, ktoré si v minulosti za energetický audit zaplatili, hoci im to zákon neprikazoval. Audit si firma alebo iný subjekt môže nechať vykonať aj dobrovoľne, vo vlastnom záujme. Je vhodný najmä vtedy, ak chce identifikovať viditeľné aj skryté nedostatky spojené s hospodárením s energiou. Počas hĺbkovej analýzy sa totiž zozbierajú všetky relevantné údaje ovplyvňujúce túto oblasť. Výsledkom sú odporúčania na odstránenie nedostatkov a identifikovanie príležitostí pre využitie nových energetických technológií, vrátane ocenenia ich investičnej náročnosti a určenia návratnosti. Objednávateľ tejto špeciálnej energetickej služby dostane do rúk správu z energetického auditu obsahujúcu aj prehľadný súhrn navrhovaných opatrení.

Aký audit je vhodný?

Rozsah spracovania dobrovoľného energetického auditu závisí od účelu, na ktorý má slúžiť. Audity možno rozlíšiť podľa rozsahu a doby realizácie:

Rýchly audit

Jeho cieľom je vo veľmi krátkom čase zmapovať zariadenia energetického systému (výroba, rozvod, využitie energie) a približne do 3 dní až týždňa stanoviť možnosti energetických úspor. Tento spôsob je vhodný najmä pri riešení jedného konkrétneho energetického problému.

Dlhodobý audit

Predstavuje podrobnú analýzu a vyhodnotenie možnosti úspor na základe komplexného poznania stavu používania energie. V rámci návrhu racionalizačných opatrení sú vyhodnotené aj dlhodobé opatrenia. Výsledkom auditu uvedeným vo výstupnej správe je projekt racionalizácie s komplexným riešením energetickej efektívnosti nákladovo efektívnymi opatreniami.

Ako audit prebieha?

Zber údajov

Začína sa zvyčajne stretnutím a konzultáciami s pracovníkmi zodpovednými za energetiku. Nasleduje oboznámenie sa s technologickou schémou. Nemali by chýbať obchôdzky po organizácii s prehliadkou hlavných spotrebičov energie. Nevyhnutné je pochopenie energetických tokov v prevádzke. Súčasťou býva aj vypracovanie energetických dotazníkov obsahujúcich informácie o množstve spotrebovanej energie za rok, bilanciu výroby, ceny energie, fotografická dokumentácia a i.

Verifikácia údajov

Pozostáva z podrobnejšej identifikácie zariadení, zhodnotenia vhodnosti obsluhy, vyhodnotenia prevádzkovej evidencie a kontroly rozsahu a funkčnosti regulácie. Dôležitá je aj previerka stavu používaných meracích zariadení a využite hodnôt získaných z funkčných existujúcich meracích zariadení. Ak si to situácia vyžiada, zvyknú sa realizovať aj kontrolné merania.

Analýza získaných informácií

V tejto fáze prebieha komplexná analýza zozbieraných informácií s cieľom spracovať energetickú bilanciu s určením všetkých energetických tokov. Vďaka nameraným hodnotám sa identifikujú energeticky slabé miesta a určia sa možnosti úspor. Pre objektivizáciu výstupných informácií sa používajú matematické a fyzikálne prepočty.

Návrhy a zlepšenia

Pri identifikácii všetkých do úvahy pripadajúcich opatrení na úsporu energie sa tieto zaraďujú do troch kategórií:

a) ich technicko-ekonomická uskutočniteľnosť je zlá, ďalej sa s nimi neuvažuje

b) ich technicko-ekonomická uskutočniteľnosť je síce možná, ale pri ich prípadnej realizácii sa vyskytuje dosť neistôt

c) ich realizovateľnosť je dobrá a určenie technicko-ekonomickej uskutočniteľnosti sa urobí detailne ihneď

V tejto fáze sa zároveň overuje, či by bol projekt rentabilný.

Písomná správa z energetického auditu

Výsledkom energetického auditu je písomná správa, ktorá by mala obsahovať pre objednávateľa zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej náročnosti a návratnosti.

Správa musí obsahovať:

 • identifikačné údaje zadávateľa a spracovateľa auditu
 • popis súčasného stavu
 • základné údaje
 • energetické vstupy a výstupy
 • údaje o vlastných energetických zdrojoch
 • rozvody energie
 • identifikácia rozhodujúcich spotrebičov energie
 • zhodnotenie súčasného stavu na základe energetickej bilancie
 • návrhy opatrení na zníženie spotreby energie v členení na beznákladové, nízkonákladové a investičné
 • ekonomické vyhodnotenie navrhovaných opatrení – „čo to bude stáť a koľko financií sa  tým ušetrí“
 • environmentálne vyhodnotenie navrhovaných opatrení
 • výber optimálneho riešenia spracovaním viacerých alternatív
 • záverečné (prehľadové) hodnotenie energetického auditu
 • súčasná úroveň energetického hospodárstva
 • potenciál úspor
 • návrh optimálnej alternatívy na realizáciu

Povinný audit

Prvé energetické audity si nechávali podnikatelia, ale i správcovia verejného majetku, vypracovávať už v 90. rokoch. Cieľom bolo zistiť, ako by mohli ich prevádzky fungovať energeticky efektívnejšie. Na Slovensku bola povinnosť realizovať energetický audit ustanovená zákonom č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti, ktorý bol pripravený v súvislosti s aproximáciou legislatívy EÚ do právneho rámca SR. Nový zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti spresnil definíciu auditu a rozšíril zákonom stanovené príležitosti, kedy je audit pre podniky povinný.

Definícia

(§ 2 písm. j) Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb.

Čo musí audit obsahovať?

Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie je  uvedený vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite.

Súvisiace informácie:

Konferencia Odborne o energetických auditoch a energetických službách, november 2015, Starý Smokovec

Pri energetických auditoch sa oplatí trvať na kvalite, apríl 2015

Konferencia Rok energetických auditov, marec 2015, Bratislava

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020, december 2014, Trnava

Prísnejšie na energetických audítorov, Seminár Energetická efektívnosť, apríl 2013 – Bratislava, CONECO RACIOENERGIA

Ako spoznať spoľahlivého energetického audítora, textová verzia prednášky Pavla Iloviča z konferencie Energetický audit v praxi

Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi, 29. – 30. novembra 2011
Prezentácie z konferencie Energetický audit v praxi II, 8. – 9. marca 2012

Poznať energetickú bilanciu podniku by mala byť samozrejmosť,  Revue priemyslu 11/2013, rozhovor s Kvetoslavou Šoltésovou

Plytvanie energiou vo výrobných podnikoch môžu odhaliť energetické audity. Ich kvalita už podlieha kontrole,
COMMERCIAL DIRECTORY Strojárstvo – Energetika Slovenska 2013
Energetický audit môže byť dobrá investícia
, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011
Vo firme chystajte kompletné faktúry o energiách, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011
Európa na energiách šetrí. Pokladá to za štandard, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011

Pozor na audítorov, ktorí idú účelovo pod cenu, Hospodárske noviny, príloha Podnikanie, 19. novembra 2011

Nezabudnite na energetický audit do konca roka , Hospodárske noviny, 18. decembra 2011

Pýtame sa: Pavol Kosa: Energetický audit je hĺbková analýza spotreby energie, Energia.sk, 28. októbra 2011

Prenáška Ing. Pavla Kosu: Energetický audit – povinnosť alebo nevyhnutnosť? z Konferencie priemyselných energetikov, ktorú SIEA zorganizovala 25. – 26. októbra 2011 v Žiline
Audit ako nutnosť , Trend, 5. mája 2011, Príloha Energetika

Keď sa fabriky farbia na zeleno, Trend, 7. mája 2011

Energetický audit: povinný, Forbes, február 2011

Energetický audit vám pomôže aj pri bankovom úvere, Hospodárske noviny; 28. februára 2011

Kríza praje auditom. Energetickým, Trend, 23. septembra 2010
Prednáška Ing. Pavla Kosu o energetickom audite zo seminára Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch, ktorý SIEA pripravila pre študentov TUKE, november 2010

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU  v  januári 2013.

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Publikovať časti textu alebo fotografie možno iba s uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/ERDF. Podmienky používania