Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetické služby

Od 1. decembra 2014 je pojem energetická služba definovaný v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo je energetická služba

Energetickou službou sa rozumie služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.

Základné charakteristické znaky energetickej služby sú:

  • zmluva medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby,
  • preukázateľne overiteľné a merateľné alebo k odhadnuteľné úspory energie a zlepšenie energetickej efektívnosti (zvýšenie energetickej účinnosti alebo zníženie energetickej náročnosti),
  • finančná alebo materiálna výhodu pre všetky zmluvné strany získaná energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.

Energetická služba sa poskytuje ako:

a) podporná energetická služba,
b) energetická služba s garantovanou úsporou energie (ďalej len „garantovaná energetická služba“).

Podporná energetická služba

Podľa zákona o energetickej efektívnosti má byť predmetom zmluvy o podpornej energetickej službe, niektorá z nasledujúcich činností:
a) poradenská a informačná činnosť o možnostiach úspor energie pre prijímateľa podpornej energetickej služby,
b) vzdelávanie a školenie zamestnancov prijímateľa podpornej energetickej služby o zlepšovaní energetickej efektívnosti,
c) optimalizácia prevádzky a nákladov zariadenia alebo budovy vo vlastníctve prijímateľa podpornej energetickej služby,
d) energetický manažment pre prijímateľa podpornej energetickej služby okrem zavedeného systému energetického manažérstva (STN EN ISO 50001, STN EN ISO 14001), alebo
e) rozpočítanie nákladov na teplo alebo teplú vodu podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (§ 10 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z.) vykonané pre spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 7 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z.) alebo pre správcu.

Všetky činnosti, uvedené v písm. a) až e) je možné vykonávať aj iným spôsobom, ako poskytovaním podpornej energetickej služby. V prípade, že zúčastnené subjekty majú záujem, aby tieto činnosti mali charakter podpornej energetickej služby podľa zákona o energetickej efektívnosti, je potrebné splniť nasledujúce podmienky:
1. poskytovateľ podpornej energetickej služby je zapísaný v zozname poskytovateľov podpornej energetickej služby, ktorý vedie na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk/energetika/energeticka-efektivnost/poskytovanie-energetickej-sluzby),
2. uzavretie zmluvy medzi poskytovateľom podpornej energetickej služby a prijímateľom podpornej energetickej služby.

Pre podpornú energetickú službu zákon o energetickej efektívnosti okrem predmetu zmluvy neustanovuje bližšiu špecifikáciu požiadaviek na zmluvu. Podmienkou nie je ani písomná forma zmluvy. Na účel uzavretia zmluvy o podpornej energetickej službe je možné využiť ustanovenia iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov napr. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Garantovaná energetická služba

Podľa zákona o energetickej efektívnosti je garantovanou energetickou službou energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (ďalej len „zmluva o energetickej efektívnosti“).

Kto môže poskytovať garantovanú energetickú službu

Garantovanú energetickú službu môže poskytovať len odborne spôsobilá osoba, ktorou je
a) držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo
b) energetický audítor.

Poskytovanie garantovanej energetickej služby je viazanou živnosťou, ktorú môže vykonávať samostatne zárobkovo činná osoba, ak má požadovanú odbornú spôsobilosť alebo zamestnáva osobu s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Rovnako môže túto činnosť vykonávať aj právnická osoba, ktorá zamestnáva odborne spôsobilú osobu alebo osoby a má na túto činnosť oprávnenie podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Zmluva o energetickej efektívnosti je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služby a prijímateľom garantovanej energetickej služby, na základe ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti. Takáto zmluva musí mať písomnú formu.

Zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti sú

a) garantované úspory energie,
b) dĺžka trvania zmluvného vzťahu,
c) výška investície pri rekonštrukcii, prevádzke alebo údržbe zariadenia alebo obnove, prevádzke alebo údržbe budovy, ktorá je predmetom garantovanej energetickej služby, a
d) iné dohodnuté kritérium súvisiace s úsporou energie, najmä

1. zlepšenie funkčnosti zariadenia,
2. zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia,
3. zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy,
4. zníženie ceny za poskytované služby,
5. zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.

Predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti je jedna alebo viaceré z nasledujúcich činností:

a) spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze,
b) spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite,
c) návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť (ďalej len „projekt“), ktorý obsahuje najmä

1. analýzu existujúceho stavu,
2. návrh opatrení,
3. projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku,
4. zabezpečenie a preukazovanie dosahovania garantovaných úspor,
5. financovanie projektu,

d) prevádzka a údržba energetických zariadení (§ 12 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike) vrátane školenia používateľa, monitorovania a prevádzky systému,
e) monitorovanie a hodnotenie spotreby energie po prijatí opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
f) zabezpečenie palív a energie na účel poskytovania výkonov najmä v oblasti kvality vnútornej klímy v budovách, osvetlenia a prevádzky zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu,
g) dodávka energetických zariadení alebo
h) dlhodobá záruka prevádzky inštalovaného nového zariadenia a dosahovaných úspor.

Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

Špecifickou zmluvou pre poskytovanie garantovaných energetických služieb je zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Takýto typ zmluvy sa uzatvára vtedy, keď
a) sa na plnenie zmluvy o energetickej efektívnosti využívajú verejné prostriedky,
b) poskytovateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt,
c) prijímateľom garantovanej energetickej služby je verejný subjekt alebo
d) predmetom zmluvy o energetickej efektívnosti je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku.

Ďalšie požiadavky

Pre zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor ustanovuje zákon o energetickej efektívnosti ďalšie požiadavky (§ 18 ods. 2 zákona č. 321/2014 Z. z.):
a) zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti,
b) záruka garantovaných úspor energie počas trvania zmluvy alebo dátum, kedy samá zmluvne určená hodnota zlepšenia energetickej efektívnosti dosiahnuť,
c) referenčná spotreba energie v energetickom a finančnom vyjadrení,
d) prepočet garantovaných úspor energie, ak sa zmenia vstupné parametre oproti referenčnej spotrebe energie,
e) povinnosti zmluvných strán, ak sa nedosiahnu zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti,
f) povinnosti zmluvných strán, ak sa prekročia zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, a spôsob použitia peňažného rozdielu,
g) povinnosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby predkladať prijímateľovi garantovanej energetickej služby aspoň raz ročne správu o vyhodnotení zmluvne určených hodnôt zlepšenia energetickej efektívnosti,
h) povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby uhradiť cenu garantovanej energetickej služby v určenom termíne a spôsob úhrady,
i) spôsob a formu platieb za služby, úspory a investície,
j) spôsob financovania garantovanej energetickej služby,
k) zodpovednosť poskytovateľa garantovanej energetickej služby za správnosť projektu a za realizáciu navrhnutých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
l) povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť podmienky na realizáciu opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
m) povinnosť prijímateľa garantovanej energetickej služby zabezpečiť správne prevádzkovanie dodanej technológie, zariadenia alebo budovy,
n) dobu vykonávania opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
o) spôsob prevodu vlastníctva inštalovaných zariadení na prijímateľa garantovanej energetickej služby,
p) dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára,
q) ustanovenia o meraní a overovaní dosiahnutých garantovaných úspor energie,
r) ustanovenia o kontrolách kvality,
s) ustanovenia zahŕňajúce rovnocenné požiadavky do všetkých subdodávateľských zmlúv s tretími stranami,
t) povinnosť dokumentovať všetky zmeny uskutočnené počas projektu,
u) podmienky odstúpenia od zmluvy a výpovednú lehotu zmluvy, ak bola zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

Vzorová zmluva a metodika

Na webovom sídle Ministerstva financií SR je k dispozícii vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor a metodika na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby pre verejný sektor.

 

Podpora garantovaných energetických služieb

Poskytovanie garantovaných energetických služieb môže byť tak špecifické, že vypracovanie zmluvy o energetickej efektívnosti vyžaduje individuálny prístup. Keďže ide o časovo a odborne náročné práce, pre záujemcov sú pripravené rôzne formy pomoci.

Dopytovo orientovaná výzva z operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“)

Žiadosti o podporu určenú na vypracovanie energetických auditov a zmlúv o energetickej efektívnosti pre projekty vo verejnom sektore bolo možné predkladať v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53 od 2.8.2019 do 31.5.2021 . Podpora je poskytovaná z prioritnej osi 4 OP KŽP a to investičnej priority 4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení v rámci aktivity 4.4.1-C Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Na realizáciu projektov tohto typu na území menej rozvinutých regiónov (územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja) bolo vo výzve vyčlenených 5 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a to pre

  • subjekty ústrednej správy,
  • subjekty územnej samosprávy,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Bližšie informácie o pripravovaných alebo aktuálnych výzvach zverejňuje SIEA na svojom webovom sídle SIEA (www.siea.sk/strukturalne-fondy-eu/harmonogram-vyziev-implementovanych-siea/).

Balík technickej asistencie GES

Subjekty plánujúce využiť garantované energetické služby môžu požiadať o technickú asistenciu GES, ktorú poskytuje Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonáva na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR. Predmetom poskytovanej technickej asistencie je pomoc subjektom verejnej správy, prioritne štátnej správy pri príprave a realizácii projektov zvyšovania energetickej efektívnosti budov realizovaných prostredníctvom GES.

Podpora prostredníctvom SIH

Podporu pre vykonávanie garantovaných energetických služieb vo verejných budovách pripravoval aj Slovenský investičný holding, ktorému bolo z OP KŽP vyčlenených 12 mil. eur z prioritnej osi 4 OP KŽP a to z investičnej priority 4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách.

 

Kde získať informácie o energetických službách

Informácie o

  • postupoch pri poskytovaní energetickej služby,
  • postupoch pri uzatváraní zmlúv podľa § 15 ods. 1,
  • dostupných vzorových zmluvách a ustanoveniach o energetickej službe, ktoré by mali byť obsiahnuté v zmluvách podľa § 15 ods. 1, s cieľom zaručiť práva koncových odberateľov,
  • finančných nástrojoch, stimuloch, grantoch a pôžičkách na podporu projektov energetickej služby v oblasti energetickej efektívnosti

poskytuje

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
e-mail: olmv@siea.gov.sk
Tel.: +421 48 4142 631, +421 48 4142 546

 

Informačná platforma Odborne o energii

Poskytovatelia garantovaných energetických služieb, ale aj technici, projektanti a energetickí manažéri vo verejnom sektore môžu využívať informačnú platformu národného projektu Odborne o energii.

 

Poradenské centrum Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tomášikova 1498/30
821 01 Bratislava
e-mail: poradenstvo.ba@ siea.gov.sk
Tel.: +421 800 199 399

Poradenské centrum Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
e-mail: poradenstvo.tn@ siea.gov.sk
Tel.: +421 800 199 399

Poradenské centrum Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Národná 18
010 01 Žilina
e-mail: poradenstvo.za@siea.gov.sk
Tel.: +421 800 199 399

Poradenské centrum Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica
e-mail: poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Tel.: +421 800 199 399

Poradenské centrum Žiť energiou

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18
041 94 Košice
e-mail: poradenstvo.ke@siea.gov.sk
Tel.: +421 800 199 399

Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Ambrova 35
831 01 Bratislava
e-mail: info@apes-sk.eu
www.apes-sk.eu
Tel.: +421 2 593 000 91