konferencia SIEA - Horný Smokovec

Prezentácie z konferencie Odborne o energetických auditoch a energetických službách

Energetické audity a garantované energetické služby majú podnikom aj verejným organizáciám pomáhať pri znižovaní spotreby energie.  Vykonávať a poskytovať ich môžu len  odborne spôsobilé osoby. O požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť sa bude hovoriť na konferencii Odborne o energetických auditoch a energetických službách, ktorá sa uskutočnila 9. a 10. 11. 2015 v Grand hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. K dispozícii sú prezentácie z konferencie.

Konferenciu organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Na podujatí sa bude hovoriť o všeobecných záväzných právnych predpisoch z oblasti energetického audítorstva a poskytovania garantovaných energetických služieb. Prednášky budú venované aj technickým normám aplikovateľným pri vykonaní energetického auditu pre budovy, technologické zariadenia a dopravné prostriedky. Súčasťou konferencie bude aj prehľad požiadaviek na skúšky odbornej spôsobilosti. Druhý deň podujatia bude venovaný praktickým skúsenostiam z činnosti energetických audítorov a poskytovateľov energetických služieb.

Konferencia je určená najmä energetickým audítorom, ktorí majú absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, a žiadateľom o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora alebo poskytovateľa garantovanej energetickej služby.

Energetické audity v zmysle zákona môže vykonávať osoba zapísaná v zozname energetických audítorov, ktorá úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti a má v danej oblasti odbornú prax. Energetickými audítormi sa na rozdiel od minulosti môžu stať aj osoby s ukončeným úplným stredným vzdelaním technického zamerania, predtým to mohli byť iba vysokoškoláci. Skúškou sa však povinnosti mať prehľad v oblasti auditov nekončia. Energetickí audítori musia raz za tri roky absolvovať aj aktualizačnú odbornú prípravu. Podobne to platí aj pre poskytovateľov garantovaných energetických služieb.

Vstup na podujatie je bezplatný. Podmienkou je včasná registrácia prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.

Program

9. november 2015

09.30 Registrácia účastníkov a občerstvenie
10.00 Otvorenie konferencie

1. BLOK: ENERGETICKÝ AUDIT PO NOVOM

10.10 Zákon o energetickej efektívnosti
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
11.30 Vyhlášky o energetickom audite, energetickej účinnosti zdrojov a hodnotení rozvodov energie
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR
12.00 Obed
13.30 Technické normy – podporný nástroj pre energetický audit budov, technologických zariadení a dopravných prostriedkov
Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.15 Návrh vyhlášky o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
Jozef Chudej, Ministerstvo hospodárstva SR, Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.45 Výpočet elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou elektriny a tepla
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.15 Občerstvenie
15.45 Čo odhalili energetickí audítori?
Ivan Knapko, Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.30 PANELOVÁ DISKUSIA: Požiadavky na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti energetického audítora a poskytovateľa garantovanej energetickej služby
Jozef Chudej (MH SR), Kvetoslava Šoltésová, Ivan Knapko,  (SIEA),  Pavel Ilovič, (EPI, s.r.o., Banská Bystrica), Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť, a.s.),
18.00 Záver
 

10. novembra 2015

2. BLOK: ENERGETICKÉ AUDITY A ENERGETICKÉ SLUŽBY V PRAXI

09:00 Energetický audit v praxi
Pavel Ilovič, EPI, s.r.o., Banská Bystrica
09.35 Energetický audit a ochrana ovzdušia
Pavol Kosa, Národná energetická spoločnosť, a.s.
10.10 Význam merania a overovania údajov pri výkone energetického auditu
Ladislav Piršel, alocons spol. s r.o.
10.45 Občerstvenie
11.15 Prečo sa oplatí investovať do moderného osvetlenia v priemysle a v službách
Zoltán Kováč, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
11.50 Vyhláška o podpornej a garantovanej energetickej službe
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR
12.25 Základné princípy Európskeho etického kódexu poskytovateľov energetických služieb
Tomáš Kubečka, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
13.00 Obed
14.00 Ukončenie konferencie

Podmienky účasti:

  • Vstup na podujatie je bezplatný. Kapacita konferencie je už naplnená. Je však možné zaregistrovať sa na čakaciu listinu prostredníctvom online formulára. Potvrdenie účasti prihláseným pošleme elektronicky e-mailom najneskôr tri pracovné dni pred konaním konferencie.
  • Organizátor prihláseným účastníkom hradí občerstvenie a v prvý deň konania konferencie aj ubytovanie v dvojlôžkových izbách so spolubývajúcim.
  • Vzhľadom na nutnosť efektívneho využitia prostriedkov, z ktorých je konferencia financovaná, je ubytovanie možné bezplatne zabezpečiť len v dvojlôžkových izbách pri obsadení oboch lôžok. Ak máte záujem aj o ubytovanie, meno spolubývajúceho je potrebné uviesť už pri vypĺňaní formulára. Prihláška s uvedeným spolubývajúcim bude akceptovaná až po prihlásení oboch účastníkov. Ak spolubývajúceho neuvediete, budete ubytovaní s niektorým z ďalších záujemcov o ubytovanie.
  • Keďže je o účasť na konferencii vysoký záujem, prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak možnosť ďalším, aby mohli na konferenciu prísť. Ak po prihlásení svoju neúčasť neoznámite najneskôr tri dni pred konaním konferencie, budeme vám musieť prefakturovať vzniknuté náklady.
  • Podrobnejšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 02/58 248 224 alebo e-mailom na poradenstvo@siea.gov.sk.

Organizačné informácie:

Miesto podujatia:  Grand hotel Bellevue v Hornom Smokovci

Registrácia účastníkov: 9. novembra 2015, 9.00 – 10.00 h

Podujatie sa koná v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Tento projekt s názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o bezplatné konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.