Výzva na predloženie ponúk na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách (Súbor 7)

Implementation of energy efficiency measures in public buildings

 

Realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách
Verejné budovy v Nitrianskom  a Trnavskom kraji (Súbor 7)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

VEREJNÁ SÚŤAŽ

13.5.2013

„Energetická efektívnosť vo verejných budovách – súbor 7″

Táto výzva na predloženie ponúk (ďalej len „Výzva“) nasleduje po všeobecnom ozname o verejnom obstarávaní, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke Európskej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBRD“) dňa 30. januára 2013.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“), na základe Grantovej dohody č.15, podpísanej dňa 20.3.2008 medzi EBRD, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Republiky a SIEA, má záujem použiť časť prostriedkov z Medzinárodného fondu na odstávku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (ďalej len „BIDSF grant“) spravovaného EBRD na realizáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách v Nitrianskom a Trnavskom kraji (Súbor 7).

SIEA požaduje od záujemcov verejnej súťaže (ďalej len „Záujemca“) predložiť zapečatené ponuky pre nasledovné činnosti hradené z prostriedkov BIDSF grantu:

Rozsah ponuky:

Zmluva na práce a montáž vrátane dodávky materiálov a zariadenia pre zateplenie vonkajších stien budov, striech, podláh a stropov, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu zdroja tepla, vykurovacieho systému, elektroinštalácie osvetlenia a samotného osvetlenia, montáž bleskozvodov, montáž zdravo-technických inštalácií, klampiarske práce, likvidácie odpadu, zabezpečenie výkazníctva pri uskutočňovaní opatrení, školenia pre obsluhujúce osoby, presun materiálu na stavenisko, vykládku, dočasné uskladnenie, spolupráca v rámci jednotlivých fáz, vypracovanie projektov skutkového stavu a energetických certifikátov, spúšťanie a revízie, zabezpečenie kompletného záručného servisu počas záručnej doby pre verejné budovy podrobne popísané v špecifikácii.

Špecifikácia:

Súbor 7 pozostáva z verejných budov, ktoré predstavujú hlavný predmet tejto Výzvy a sú lokalizované v nasledovných obciach:

  • Zdravotné stredisko v obci Prašice
  • Obecný úrad (kultúrny dom, sála) v obci Ružindol
  • Obecný úrad v obci Šalgovce
  • Spoločenské centrum a polícia v obci Vlčany
  • Obecný úrad a kultúrny dom v obci Krušovce
  • Obecný úrad a kultúrny dom v obci Dolné Obdokovce
  • Zdravotné stredisko v obci Tekovské Lužany
  • Kultúrny dom v obci Urmince
  • Obecný úrad v obci Žihárec
  • Kultúrny dom v obci Nitrianska Blatnica

Súbor 7, kde budú realizované opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vo forme prác, rekonštrukcií, montáže a dodávok, by mal byť zahájený 1. augusta 2013 a ukončený do 30. novembra 2013. Podrobný popis, oblasť prác a dodávok je uvedený v dokumentácii verejnej súťaže.

Verejná súťaž bude uskutočnená v súlade s pravidlami a politikou EBRD pre verejné obstarávanie s výnimkou obmedzení definovaných v pravidlách pre BIDSF grant. Verejná súťaž na predloženie ponúk, ktorá je financovaná v uvedenej oblasti z BIDSF grantu spravovaného EBRD, je otvorená pre Záujemcov zo všetkých oprávnených krajín, ktorými sú: členské krajiny Európskej únie, Švajčiarsko a krajiny, v ktorých EBRD vykonáva činnosť.

Splnomocnený zástupca Záujemcu môže bezplatne získať dokumentáciu verejnej súťaže v elektronickej forme na DVD a to iba osobne a na základe písomnej žiadosti na kontaktnej adrese každý pracovný deň od utorka 14. mája 2013 v čase od 8:00 do 15:00.

Ponuky na Súbor 7 musia obsahovať zábezpeku vo výške 50.000.- EUR (slovom: päťdesiattisíc EUR) alebo rovnocennú sumu v inej mene.

Ponuky musia byť doručené na adresu: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Odbor ostatných podporných programov, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 209 – prvé poschodie, Bratislava, najneskôr do 27. júna 2013 do 10:00. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27. júna 2013 o 10:00 v budove SIEA na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave, zasadacia miestnosť č. 209 – prvé poschodie. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti záujemcov, ktorí sa budú chcieť otvárania zúčastniť.

Zoznam Záujemcov, ktorí prevzali dokumentáciu k verejnej súťaži, je dostupný k nahliadnutiu iba na kontaktnej adrese.

Záujemcovia môžu získať bližšie informácie a nahliadnuť do dokumentácie verejnej súťaže na kontaktnej adrese.

Kontaktná adresa:

Ing. Peter Kovář

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor ostatných podporných programov

Bajkalská 27, Bratislava

Tel: 02/58 248 414

Fax: 02/ 53 421 019

office@siea.gov.sk