Vyhodnotenie energetických auditov vykonaných SIEA v rámci národného projektu

 Vyhodnotenie energetických auditov obsahuje zosumarizované informácie o možných úsporách energie pre rôzne druhy budov, ktoré vyplynuli zo záverov auditov vypracovaných Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci národného projektu „Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov“.

Slovenská inovačná energetická agentúra vypracovala energetické audity 250 verejných budov, vyhodnotenie auditov pripravila v decembri 2015.

Členenie vypracovaných auditov podľa druhu budovy:

  • 161 administratívnych budov
  • 79 budov škôl a školských zariadení

– 37 základných škôl

– 16 materských škôl

 – 26 stredných škôl

  • 10 budov, v ktorých sa poskytuje sociálna starostlivosť.

Pri vyhodnocovaní záverov auditov boli na základe výsledkov navrhnuté tzv. referenčné budovy, a to najmä v súvislosti s veľkosťou budovy, spotrebou energie a nákladmi za energiu. Pre referenčné budovy boli sumarizované výsledky návrhu súboru opatrení z energetických auditov. Údaje vychádzajú z hodnôt spotreby energie, zistených ako priemerné hodnoty za tri roky pred vykonaním energetického auditu.

Závery vyhodnotenia sú k dispozícii v nasledujúcej štruktúre:

  • Sumárne údaje o auditovaných budovách
  • Základné údaje o referenčných budovách
  • Ukazovatele návrhu opatrení energetickej efektívnosti
  • Priemerná investičná náročnosť opatrení energetickej efektívnosti, ak by sa vykonávali individuálne
  • Investičná náročnosť súboru opatrení navrhovaných pre referenčnú budovu v energetickom audite

Využiteľnosť energetických služieb

Pri jednotlivých druhoch budov bolo posudzované, či je možné uvažovať aj s využitím energetických služieb s garantovanou úsporou. V praxi sa takéto projekty realizujú, ak je možné návratnosť investície úsporami nákladov na energiu dosiahnuť zhruba do 10 rokov.

V bežnej praxi sa pri garantovaných energetických službách najčastejšie uplatňuje rekonštrukcia zdroja tepla (zariadenie na výrobu tepla). V prípade auditovaných administratívnych budov však boli zdroje tepla, pre ktoré bola navrhnutá rekonštrukcia, na hranici životnosti a investičné náklady sú vzhľadom na očakávané úspory energie pomerne vysoké.

Pri posudzovaní potenciálu využitia energetických služieb boli identifikované možnosti najmä v oblasti prípravy teplej vody vo vybraných budovách škôl a školských zariadení a najmä v domovoch sociálnych služieb. V individuálnych prípadoch bol zaznamenaný predpoklad pre poskytovanie garantovaných energetických služieb aj pri modernizácii vnútorného osvetlenia. Najvyšší potenciál je opäť v domovoch sociálnych služieb, kde bola odhadovaná priemerná doba návratnosti 5 rokov. V individuálnych prípadoch bola modernizácia vnútorného osvetlenia vhodná aj pri iných druhoch budov. Pre porovnanie, v prípade materských škôl to bolo v priemere do 14 rokov a pri administratívnych budovách do 15 rokov.

Pri oboch uvedených opatreniach energetickej efektívnosti by bolo relatívne jednoduché kombinovať finančné prostriedky poskytnuté formou nenávratného príspevku s finančnými prostriedkami pre garantované energetické služby, nakoľko výsledky opatrení zameraných na znižovanie potreby tepla na vykurovanie, ktoré by mohli byť financované z EŠIF alebo iných finančných mechanizmov, nemajú priamy vplyv na potrebu tepla na prípravu teplej vody a na potrebu tepla na osvetlenie. Bolo by teda možné stanoviť nezávislú základňu pre dosahovanie garantovaných úspor energie.