Parlament schválil zákon, podľa ktorého by mali byť poskytované dotácie na kotly a slnečné kolektory

 

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorý NR SR schválila 1. júna 2011, by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2011. Žiadosti o dotácie na kolektory a kotly na biomasu budú posudzované na základe kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú zverejní Ministerstvo hospodárstva SR.


 

Žiadosti prijaté do 1. júla 2011 už budú posudzované podľa nového zákona, ktorý čaká na podpis prezidenta.

 

Výška dotácií zostáva nezmenená. Oproti minulosti má byť obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotácie vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú. V prípade bytových domov možno získať 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov, dotovaná plocha je najviac 3 m² na každý byt v bytovom dome. Výška dotácie na inštaláciu jedného kotla na biomasu v rodinnom dome je 30 % z kúpnej ceny nainštalovaného kotla na biomasu; najviac však 1 000 €.

 

Žiadosti o dotácie, ktoré neboli posúdené odbornou komisiou v roku 2010, už musia v zmysle nového zákona obsahovať aj potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Tieto nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.

 

Podľa schváleného znenia zákona by malo naďalej platiť, že žiadosť o poskytnutie dotácie je nutné predložiť najneskôr 6 mesiacov po ukončení inštalácie kotla na biomasu alebo inštalácie slnečných kolektorov. Technické kritériá, ktorá musia dotované zariadenia spĺňať, budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí.

 

Pre rok 2011 ministerstvo hospodárstva vyčlenilo na dotácie na kotly a kolektory sumu 2 675 200 €. Do 31. mája 2011 zaregistrovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyše 1150 nových žiadostí s celkovou požadovanou sumou presahujúcou 1,1 milióna €.

Žiadatelia o dotáciu, podobne ako ďalší záujemcovia o informácie o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Podrobnejšie informácie o dotáciách na kotly a slnečné kolektory