Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Vďaka štátnemu dotačnému programu bolo v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna €.

 

Žiadosť o dotácie bolo možné predložiť do 30. 11. 2011.

Aktuálne podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014 

 

Zoznam schválených žiadostí je zverejnený na stránke ministerstva hospodárstva.

Záujem domácností o štátne dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu bol väčší ako vyčlenené prostriedky v hodnote 2 675 200 €. Ministerstvo hospodárstva 27. 10. 2011 oznámilo, že suma, ktorú domácnosti v zaregistrovaných žiadostiach požadujú, presiahla disponibilný objem zdrojov. Komisia schvaľovala registrované žiadosti v takom poradí, v akom boli zaregistrované, avšak iba do výšky 2 675 200 €.

V roku 2011 boli žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu posudzované na základe podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Výzva je v súlade s § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu využívania obnoviteľnej energie pri výrobe tepla, čím sa prispeje k splneniu podielu využívania obnoviteľnej energie deklarovaného v Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR a v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

Domácnosti, ktoré mali záujem o inštaláciu slnečných kolektorov alebo kotlov na biomasu, mohli požiadať o dotáciu v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach od 20. apríla 2009. Program, na ktorý bolo pôvodne vyčlenených celkom 8 miliónov €, schválila vláda SR v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy a v súvislosti s napĺňaním cieľov Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie.

Zmeny v podmienkach dotácií

Dotácie sa do konca roku 2010 poskytovali v rámci Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Poskytnutých bolo 4 115 príspevkov v celkovej hodnote vyše 3,9 milióna €.

Žiadosti prijaté do 1. júla tohto roku neboli posudzované, pretože sa očakávalo schválenie nového zákona a vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Títo žiadatelia však nebudú musieť predložiť novú žiadosť. Dostanú písomnú výzvu na jej doplnenie o ďalšie prílohy požadované zákonom. Zoznam príloh je špecifikovaný vo výzve na predkladanie žiadostí. SIEA pripravila pre žiadateľov vzory žiadostí o vydanie potrebných potvrdení, odkaz na kontakty inštitúcií, ktoré potvrdenia vydávajú ako aj vzory čestných vyhlásení, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti. V prípade fyzických osôb ide o dve čestné prehlásenia a päť potvrdení, v ktorých je nutné žiadosť o vydanie potvrdenia zdôvodniť odvolaním sa na konkrétny zákon o poskytovaní dotácií. Okrem potvrdenia zo Sociálnej poisťovne je nutné predložiť aj potvrdenia všetkých troch zdravotných poisťovní a potvrdenie konkurzného súdu. Potvrdenie konkurzného súdu je možné získať iba na okresných súdoch sídliacich v krajských mestách. Vzory príloh a nové formuláre žiadostí sú k dispozícii tu.

 • Výška dotácií zostala nezmenená. Oproti minulosti je obmedzená dotovaná plocha pre kolektory inštalované na rodinné domy. Dotáciu vo výške 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov možno získať najviac v rozsahu do 8 m² plochy kolektora. Nad túto plochu sa už dotácie poskytovať nebudú.
 • Konkrétna suma dotácie bude závisieť od apertúrnej plochy kolektora, ktorá je spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark.
 • O štátnu dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov mohol požiadať, okrem spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo iného správcu bytového domu, aj samotný vlastník bytu, ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a žiadateľ predloží súhlas spoločenstva, prípadne súhlas väčšiny všetkých vlastníkov s inštaláciou kolektorov.
 • Kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy musia dosahovať účinnosť až 85 %. Pri kotloch uvedených do prevádzky pre vyhlásením výzvy je postačujúca účinnosť 84 %. Požiadavky na účinnosť kotlov boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V smernici sa v čl. 13 bodu 6 uvádza, že v „prípade biomasy členské štáty podporujú konverzné technológie, ktoré dosahujú konverznú účinnosť aspoň 85% v prípade využitia v domácnostiach“.

Základné podmienky získania dotácie

Žiadosť o pridelenie dotácie bolo možné podať do 30. 11. 2011. Dotáciu bolo možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu, najneskôr však do pol roka po inštalácii.

Slnečné kolektory
Oprávnení žiadatelia
 • vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu,
 • vlastník bytu v bytovom dome (ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov),
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správca bytového domu, alebo iná právnická osoba vykonávajúca správu a údržbu bytového a nebytového fondu pre vlastníkov bytov v bytovom dome, ak byt žiadateľa nie je zásobovaný teplou vodou zo spoločného rozvodu teplej vody v bytovom dome a k žiadosti priloží súhlas s inštaláciou slnečných kolektorov na bytovom dome podľa osobitných predpisov .
Dotácia

• 200 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome, v rozsahu najviac 8 m² plochy,

• 100 € za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je 300 eur na každý byt v bytovom dome, ktorý využíva teplú vodu z nainštalovaných slnečných kolektorov

Technické kritériá

Podmienky, ktoré museli dotované zariadenia spĺňať, sú uvedené v kritériách vyhodnocovania žiadostí vo výzve. Splnenie technických podmienok bolo nutné preukázať nasledujúcimi dokumentmi:

– certifikát Solar Keymark pre inštalovaný typ kolektorov. V elektronickej databáze certifikátov Solar Keymark možno zistiť  presnú apertúrnu plochu kolektora, podľa ktorej sa určuje výška dotácie pri konkrétnej inštalácii.

– potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok vztiahnutom na 1 m2 plochy apertúry za definovaných podmienok prípravy teplej vody na referenčnom mieste, potvrdenie sa vydáva na základe skúšobného protokolu vydaného akreditovanou európskou skúšobnou na referenčné miesto, ktorým je sídlo Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. Zoznam slnečných kolektorov, pre ktoré boli vydané certifikáty, je zverejnený na webovej stránke TSÚ Piešťany www.tsu.sk.

Využívanie biomasy
Oprávnení žiadatelia

Vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu (dotácia nebola určená pre bytové domy).

Dotácia

Dotáciu na využívanie biomasy bolo možné poskytnúť do 30% z kúpnej ceny jedného kotla na biomasu nainštalovaného v rodinnom dome žiadateľa, najviac však 1 000 €.

Technické kritériá

Podmienky, ktorá museli dotované zariadenia spĺňať, sú uvedené v kritériách vyhodnocovania žiadostí vo výzve. Technické parametre pre možnú podporu kotla na biomasu odrážajú environmentálne požiadavky.

 • Inštalovaný typ kotla s príslušenstvom musí byť určený len na spaľovanie biomasy bez možnosti spoluspaľovania fosílnych palív
 • Kotly uvedené do prevádzky po vyhlásením výzvy musia mať účinnosť minimálne 85%, účinnosť kotlov uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy musí byť najmenej 84%.
 • Emisie z kotlov nesmú presiahnuť stanovené hodnoty a musia byť potvrdené akreditovanou európskou skúšobňou prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 %

a) pre oxid uhoľnatý (CO): 1500 mg/m3,

b) pre tuhé znečisťujúce látky: 100 mg/m3?

Najčastejšie nedostatky pri podávaní žiadostí

Žiadateľom bolo odporúčané, aby si pred odovzdaním žiadosti skontrolovali nasledujúce náležitosti:

 • Žiadatelia, ktorí podávali nové žiadosti po 1. júli 2011, museli používať nové formuláre žiadostí a predkladali prílohy podľa zoznamu uvedeného vo formulári žiadosti.
 • Jednou z príloh bol aj protokol o uvedení do prevádzky, z ktorého by malo byť zrejmé kto, komu, čo a kde inštaloval.
 • V prípade slnečných kolektorov niektorí dodávatelia na faktúrach a na protokoloch uvádzali iba názov celej solárnej zostavy bez špecifikácie toho, aký presný typ a počet kusov kolektorov táto solárna zostava obsahuje. Ak uviedli iba názov zostavy, nebola to chyba, ale výška dotácie bola odvodená od plochy kolektorov, preto bolo vhodnejšie uvádzať ich presný názov a počet.
 • Na žiadosti bolo treba uviesť plochu apertúry kolektora, ktorá býva uvedená v certifikáte Solar Keymark, a presnú výšku požadovanej dotácie.
 • Prílohou žiadosti museli byť potvrdenia zo všetkých troch zdravotných poisťovní.
 • Potvrdenie zo sociálnej poisťovne malo obsahovať presnú formuláciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
 • Najčastejšie chýbajúcou prílohou k žiadosti bol v prípade žiadostí rodinných domov list vlastníctva.
 • Na žiadostiach veľmi často chýbal podpis žiadateľov.