Vyhodnotenie podpory OZE formou štátnej dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti

 

Vďaka štátnemu dotačnému programu bolo v rokoch 2009 až 2011 nainštalovaných 5 410 solárnych systémov v rodinných domoch a 39 v bytových domoch. Príspevok na kotol na biomasu získalo 1 427 domácností. Celkovo bolo medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna €. 


Podľa počtu prijatých žiadostí o podporu si domácnosti nechali nainštalovať celkom 8 157 zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. No záujem o dotácie prevýšil finančné možnosti a podporu získalo len 6 877 inštalácií. Pre solárne systémy boli schválené príspevky v celkovej výške 5 713 383 € a pre kotly na biomasu vo výške 952 531 €.

O dotácie bolo možné požiadať od apríla 2009, kedy vláda v rámci protikrízových opatrení spustila Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Od 1. augusta boli dotácie udeľované už na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktorá bola vyhlásená 1. augusta 2011. Výzva je v súlade s § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2011.

Rozdelenie podporených žiadostí podľa krajov

mapa_dotacie_28032013.jpg

  

Z hľadiska územného členenia najväčší záujem o uvedené zariadenia prejavili obyvatelia okresov zo severného a stredného Slovenska. Najnižší záujem možno pozorovať v Bratislavskom kraji.

 

Dotácie naštartovali trh s kolektormi


Záujem verejnosti o inštaláciu solárnych kolektorov má rastúci trend. Zo všetkých zaevidovaných žiadostí vyplýva, že v roku 2009 bolo inštalovaných 1303 solárnych systémov, v roku 2010 to bolo už 2130 a v roku 2011 až  2946 systémov.  Počet inštalácií kotlov na biomasu, pri ktorých majitelia žiadali dotácie taktiež rástol. V roku 2009 ich bolo 227, v roku 2010 ich bolo 623 a v roku 2011už 928.

 

Celková inštalovaná apertúrna plocha solárnych systémov, ktoré získali podporu zo štátnych dotácií je 30 739 m2. Zatiaľ čo v roku 2009 podľa údajov francúzskeho časopisu EUROOBSERVER na Slovensku pribudlo 12 600 m2 apertúrnej plochy kolektorov, v roku 2009 to už bolo 15 100 m2. Celkovo boli ku koncu roka 2010 na Slovensku inštalované solárne systémy s apertúrnou plochou  119 620 m2. Prírastok za rok 2011 s 23 100 m2 novými inštaláciami, potvrdzuje udržanie rastúceho trendu aj v roku 2011. Celková inštalovaná apertúrna plocha solárnych kolektorov na Slovensku je potom 142 720 m2 ku koncu roka 2011.

tabulka_1.PNG

    *Zdroj: EUROBSERVER, máj 2011 a EUROBSERVER, máj 2012
     http://www.eurobserv-er.org/pdf/solar_thermal_barometer_2011.pdf
     http://www.eurobserv-er.org/pdf/baro209-ST_H.pdf


tabulka_podpora_kolektory_032013_A.jpg

 

V priemere 5,6 m2 plochých kolektorov na domácnosť

 

 

Medziročne výrazne stúpal  podiel inštalovanej plochy trubicových kolektorov. V roku 2009  to bolo len 12,2 % z celkovej inštalovanej plochy, v roku 2010 nárast  na 16,7% a v roku 2011 až 22,1%, čo je nad európskym priemerom v tomto roku. Priemerná inštalácia v rodinnom dome s plochými kolektormi mala 5,6 m2. Inštalácie s trubicovými kolektormi boli menšie, s priemernou plochou 4,6 m2, čo môže byť spôsobené vyššou mernou cenou trubicových systémov. Priemerná inštalácia na bytovom dome predstavovala 0,9 m2 na jeden byt a dominovali tiež ploché kolektory. Celková inštalovaná plocha za obdobie dotačného programu predstavuje 35 994 m2 za všetky doručené žiadosti.

 

Kotly na biomasu


Celkový inštalovaný výkon podporených kotlov na biomasu je 35 231 kW. Na všetky inštalované kotle na biomasu, pri ktorých majitelia požiadali o dotáciu, pripadá inštalovaný výkon 43 459 kW.

 tabulka_3.PNG

Zo všetkých kotlov, ku ktorým boli doručené žiadosti o dotáciu, 58,1% tvorili drevoplynové kotle a  41,3 % peletkové. Najmenší záujem (0,6%) bol o briketové kotly. Na výsledku má podiel aj fakt, že drevoplynové kotle majú vyšší výkon ako peletkové. Z prijatých žiadostí vylýva, že priemerný inštalovaný výkon drevoplynového kotla bol 26,1 kW. Priemerný výkon peletkového kotla bol 22,5 kW. Postupne sa zvyšoval pomer peletkových kotlov. Zatiaľ čo v 3. štvrťroku 2009 tvorili peletkové kotly 29% zo všetkých žiadostí o podporu inštalácie kotlov, v 3. štvrťroku 2011 prekročili 50% hranicu.

 

Práca aj pre Slovákov

 

Slovenské výrobky reprezentujú najvyšší podiel zo všetkých inštalovaných zariadení. Takmer polovicu z podporených inštalovaných kotlov na biomasu tvorili slovenské zariadenia. Pri slnečných kolektoroch bola tretina systémov slovenského pôvodu. Najvyšším podielom boli zastúpené v 2. a 3. štvrťroku 2009. Trend inštalácie slovenských výrobkov bol klesajúci. Postupne stúpal počet zariadení poľských a čínskych výrobcov, čo mohla spôsobiť nižšia cena ich výrobkov. Takmer všetky zariadenia cudzieho pôvodu boli zakúpené na Slovensku. Vo všetkých prípadoch inštaláciu vykonali slovenské montážne firmy.

 

      Inštalované solárne systémy podľa krajiny pôvodu kolektora

D_graf_kolektory_2013.png

 

       Inštalované kotly na biomasu podľa krajiny pôvodu zariadenia

D_graf_kotly_2013.png