Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch.

„Pripravili sme novú a zjednodušenú formu pomoci na čiastkovú obnovu budov. Podporené budú osvedčené rýchlo realizovateľné opatrenia, ktoré pomôžu verejným budovám znížiť spotrebu a zároveň účty za energie. Na tento účel je v Pláne obnovy odolnosti vyčlenených 20 miliónov eur,“ hovorí generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.

Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a dverí, zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia, modernizáciu osvetlenia, inštaláciu termostatických hlavíc a slnečných kolektorov.

Oprávnenými žiadateľmi sú vybrané subjekty štátnej správy, územnej samosprávy a ostatné subjekty verejnej správy. Podporu bude možné využiť na zníženie spotreby energie napríklad v obecných, mestských, okresných úradoch a v budovách VÚC, ministerstiev, súdov, polície, armády ale aj vo väzniciach a požiarnych staniciach.

Minimálna výška príspevku je 100-tisíc eur. Maximálny príspevok bude závisieť od celkovej podlahovej plochy budovy a rozsahu realizovaných opatrení, napríklad od počtu vymenených svietidiel, plochy vymenených okien alebo zateplenej strechy.

Žiadosti bude možné predkladať po mesiaci od vyhlásenia výzvy. Všetky podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov je nutné splniť najneskôr ku dňu predloženia žiadosti, jednou z jej príloh je aj uzatvorená zmluva alebo objednávka s dodávateľom.

Vykonávateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva SR, sprostredkovateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra. Pre žiadateľov je k dispozícii infolinka 0918 672 375. Podmienky, dokumentácia a ostatné prílohy výzvy budú zverejnené na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR pri vyhlásení výzvy.