Výzva KaHR-31SP-1201

Prioritná os 3 – Cestovný ruch

Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využítím

Uzávierka prijímania žiadosti o NFP:  26. apríla 2013

Indikatívna alokácia: 50.000.000 €

Vykonávateľ:

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Dr. V. Clementisa 10

821 02 Bratislava
tel.: 02 / 50 700 831
fax: 02 / 55 571 654
e-mail: info@sacr.sk

internetová stránka: www.sacr.sk

Žiadosti o NFP je nevyhnutné doručiť:

– osobne najneskôr do 26. apríla 2013 do 16:00 hod, alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 26. apríla 2013 na vyššie uvedenú adresu SACR.

Na základnom obale musí byť uvedené:

– kód výzvy: KaHR-31SP-1201
– názov a adresa vykonávateľa (SACR)
– názov a adresa žiadateľa
– IČO žiadateľa
– názov projektu
– identifikátor ŽoNFP (6-miestne číslo)
– nápis „Žiadosť o NFP“
– nápis „NEOTVÁRAŤ“

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov, že:

– na získanie NFP nie je právny nárok
– až do uzávierky na predkladanie žiadostí o NFP je potrebné sledovať vyššie uvedené internetové stránky MH SR a SACR, kde budú v prípade potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou

Usmernenie č. 3 k výzve KaHR-31SP-1201

Cieľom Usmernenia č. 3 je predovšetkým zrýchlenie a zefektívnenie procesu schvaľovania ŽoNFP a tiež zníženie administratívnej záťaže žiadateľov zavedením centrálneho dožadovania dokladov. Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia pomoci, predmetné zmeny sa týkajú výlučne procesu schvaľovania ŽoNFP a majú pre žiadateľov len informatívny charakter.

Usmernenie nemá vplyv na vypracovanie a predloženie ŽoNFP a jej príloh.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-31SP-1201

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31SP-1201

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR-31SP-1201

Cieľom Usmernenia č. 2 je predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o NFP, t.j. posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríla 2013 a spresnenie definície, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1201 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR-31SP-1201

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-31SP-1201

– Formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza

Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31SP-1201

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy KaHR-31SP-1201.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

– Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

– Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

– Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“)

– Formulár prílohy č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza

– Formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Index bonity

Podklady pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP  v znení usmernenia č. 3

PRÍLOHY VÝZVY:

1. Formulár ŽoNFP v znení usmernenia č. 1

2. Vybrané formuláre príloh k ŽoNFP:

a) príloha č. 1 – Opis projektu

b) príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu

c) príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu

d) príloha č. 5 – Finančná analýza projektu v znení usmernenia č. 2

e) príloha č. 6 – Index bonity v znení usmernenia č. 1

f) príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP

g) príloha č. 15 – Doklad podľa zákona posudzovaní vplyvov na životné prostredie

h) Čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy KaHR-31SP-1201 v znení usmernenia č. 3

4. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh (ZIP)

5. Hodnotiace kritériá

6. Výberové kritériá

Kompletná dokumentácia k výzve s kódom KaHR-31SP-1201 v znení usmernenia č. 3

Ďalšie dôležité dokumenty na stiahnutie:

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4

ITMS II Portal v.2.1 – Manuál

Užívateľská príručka MSP