SIEA je vykonávateľom druhej výzvy zameranej na mimoriadnu podporu pre profesionálne športové kluby

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vykonávateľom aj druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu 23. augusta 2021.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie január 2021 – jún 2021, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby pôsobiace v najvyšších súťažiach mužov a žien v hádzanej, basketbale a volejbale a v najvyšších súťažiach mužov v ľadovom hokeji a vo futbale.

Pomoc je určená na pokrytie fixných personálnych nákladov profesionálnych športovcov a športových odborníkov do výšky až 1 650 eur za mesiac na jednu osobu. Maximálna prípustná pomoc pre profesionálne športové kluby je následne diferencovaná podľa športu a súťaže v ustanoveniach výzvy na predkladanie žiadostí.

Žiadosti bude možné predkladať od 23. augusta 2021 do 6. septembra 2021 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme aj vykonávateľovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená na webovom sídle Fondu na podporu športu.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku na zmierňovanie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na profesionálny šport môžete klásť e-mailom na profikluby@fnps.sk.

O podmienkach aktuálnej výzvy sa môžu žiadatelia informovať u vykonávateľa výzvy počas pracovných dní na telefónnom čísle 0908 988 629, prípadne prostredníctvom e-mailu: sport@siea.gov.sk.