Vrátiť sa na normálnu verziu

Informácie o príjemcoch

2019

Názov projektu:
Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu (D4.7), podprojekt D4.7.01

Kód podprojektu:
Podprojekt D4.7.01

Názov príjemcu:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s

Adresa:
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice

Schválená výška grantu:
159 363 000,- EUR

Cieľ opatrenia:
Cieľom podprojektu je najmä:

  • demontáž zostávajúcich technologických prvkov resp. časti systémov a zariadení, ktoré neboli zdemontované v predchádzajúcich projektoch vyraďovania JE V1,
  • vykonanie rádiologického prieskumu s následnou dekontamináciou kontaminovaných stavebných povrchov a konštrukcií,
  • demolácia všetkých nepotrebných stavebných objektov (vrátane podzemných do -1m tam kde je to možné),
  • vyčistenie a uvedenie areálu JE V1 do pôvodného stavu,
  • záverečný prieskum a vyňatie JE V1 spod administratívnej kontroly dozorných orgánov SR.

Implementáciou podprojektu D4.7.01 budú naplnené „špecifické ciele (i) a (ii)“ Programu Bohunice definované v Nariadení Rady (EURATOM) č. 1368/2013 a Slovenská republika si splní svoj záväzok k predčasnému odstaveniu JE V1 na základe Uznesenia vlády č. 801/1999 Z. z. a Zmluvy o pristúpení do Európskej únie.

Účinnosť zmluvy:
12.12.2019

 

Program Bohunice je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

logo_EU.png

 

2017

Názov projektu:
Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť

Kód podprojektu:
Podprojekt D4.4C.01

Názov príjemcu:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s

 Adresa:
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice

 Schválená výška grantu:
26 296 000,- EUR.

Účinnosť Zmluvy o poskytnutí grantu:
12.9.2017

Názov dodávateľa:
Metrostav a.s.

Adresa:
Koželužská 2450/4, Praha

Hodnota Zmluvy s dodávateľom:
19 503 359,47 EUR

Cieľ opatrenia:
Cieľom podprojektu D4.4C.01 je demontáž systémov a zariadení umiestnených v kontrolovanom pásme Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) v rámci Programu Bohunice. Ide o činnosti, ktoré neboli zahrnuté do rozsahu predchádzajúcich projektov súvisiacich s demontážnymi prácami v kontrolovanom pásme JE V1, a to najmä o vypracovanie potrebnej dokumentácie, získanie potrebných povolení, vyprázdnenie systémov, odstránenie a fixácia kalov, dekontaminácia, demontáž a fragmentácia systémov, komponentov a zariadení, vrátane ich triedenia.

Program Bohunice je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

logo_EU.png

 

Aktualizované 31.12.2022