Najčastejšie otázky k dotáciám na slnečné kolektory a kotly na biomasu

Žiadosť o dotácie bolo možné predložiť do 30. 11. 2011.

Stačí doručiť žiadosť o dotáciu len v jednom vyhotovení?

Žiadateľ predkladá jeden originál žiadosti.

Ako postupovať, ak je vlastníkov nehnuteľnosti viac?

Žiadosť podáva len jeden z vlastníkov rodinného domu.

Je možné dotáciu poskytnúť aj na inštalovanie slnečných kolektorov, resp. kotla na biomasu, v záhradnej chate alebo rekreačnom dome?

Nie, v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 181/2011 Z.z. dotáciu možno poskytnúť na inštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome alebo bytovom dome a na kúpu a inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome.

Môžu byť nainštalované kolektory použité aj na ohrev vody v bazéne?

Zákon to nevylučuje.

Z akej plochy kolektora sa vypočíta výška dotácie?

Rozhodujúca je plocha apertúry, spravidla uvedená v prílohe certifikátu Solar Keymark.

Faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia – je potrebný originál, úradne overená kópia alebo kópia?

Ako príloha žiadosti je postačujúca kópia faktúry alebo iného dokladu preukazujúceho nadobudnutie zariadenia.

Vyžaduje sa tiež doklad o zaplatení faktúry?

Doklad o zaplatení sa nevyžaduje.

Môže sa poskytnúť dotácia aj na staršie zariadenie?

Nemôže. V § 10 ods. 4 zákona č. 181/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je uvedené, že faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia nesmie byť staršia ako 18 mesiacov.

Zákon stanovuje, že faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia nesmie byť starší ako 18 mesiacov. K akému dátumu sa táto lehota počíta?

Keďže faktúra je prílohou žiadosti, berie sa do úvahy dátum predloženia žiadosti, tzn. lehota od dátumu vystavenia faktúry až po dátum predloženia žiadosti nesmie byť dlhšia ako 18 mesiacov.

Musí byť list vlastníctva predložený len ako originál vystavený Katastrálnym úradom na právne účely (s kolkami)?

V súčasnosti už v zmysle vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je možné predložiť aj výpis z katastra nehnuteľnosti z verejne dostupnej internetovej stránky www.katasterportal.sk. Za doklad preukazujúci vlastníctvo sa považuje aj doklad o vlastníctve rozostavanej budovy alebo rozostavanej stavby.

Môže si zariadenie namontovať žiadateľ sám svojpomocne?

Nie, zariadenie musí byť nainštalované odbornou firmou, ktorá žiadateľovi vystaví aj príslušný doklad o odovzdaní a uvedení zariadenia do prevádzky.

Aké údaje majú byť uvedené v doklade preukazujúcom uvedenie zariadenia do prevádzky?

Z dokladu musí byť zrejmé kto (organizácia, ktorá zariadenie inštalovala), komu (meno a adresa inštalácie), čo (presný typ a počet kolektorov resp. typ kotla), kedy (dátum uvedenia do prevádzky) uviedol do prevádzky.

Je dokladom preukazujúcim správu bytového domu zmluva o výkone správy?

Áno, je to zmluva o výkone správy.

Môže sa dotácia poskytnúť aj na krb alebo pec?

Vo výzve sú uvedené technické parametre, ktoré musí kotol na biomasu splniť. Je veľmi malá pravdepodobnosť, že krb alebo pec, aj keď sú určené na spaľovanie biomasy, dosiahnu požadované technické parametre.

Dôchodca na starobnom dôchodku (70 r.) chce požiadať o dotáciu na kolektory. Potrebuje všetky potvrdenia podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.?

Áno, potrebuje, pretože aj dôchodca môže mať iné príjmy okrem dôchodku, taktiež môže mať daňové nedoplatky.

Čo sa rozumie v žiadosti pod pojmom „cena kotla“ na biomasu?

Rozumie sa tým kúpna cena kotla a jeho príslušenstva, od ktorého závisí jeho funkčnosť (cena za inštaláciu a cena za príslušenstvo vykurovacej sústavy nie sú súčasťou tejto kúpnej ceny).

Môže byť žiadateľom o dotáciu fyzická osoba, ktorá je majiteľom polyfunkčného domu?

Nemôže. Dotáciu je možné poskytnúť na nainštalovanie slnečných kolektorov v rodinnom dome alebo bytovom dome a na kúpu a inštaláciu kotla na biomasu v rodinnom dome.

Je možné schválenú dotáciu zaslať aj poštovou poukážkou na adresu žiadateľa?

Nie, dotácia sa vypláca len prevodom na bankový účet uvedený v žiadosti o dotáciu. Majiteľom bankového účtu nemusí byť žiadateľ.

Prečo musia mať kotly na biomasu uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy o stupeň vyššiu účinnosť – až 85 %, zatiaľ čo pri kotloch uvedených do prevádzky pred vyhlásením výzvy stačí účinnosť 84 %?

Požiadavky na účinnosť kotlov na biomasu boli sprísnené na základe európskej smernice 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V smernici sa v čl. 13 bodu 6 uvádza, že v „prípade biomasy členské štáty podporujú konverzné technológie, ktoré dosahujú konverznú účinnosť aspoň 85% v prípade využitia v domácnostiach“. Preto je pre kotly uvedené do prevádzky po vyhlásení výzvy jednou z podmienok poskytnutia dotácie účinnosť kotla určená priamou metódou a potvrdená akreditovanou európskou skúšobňou minimálne 85%.