Výzva KaHR-12VS-0901

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. októbra 2009 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kód výzvy: KaHR-12VS-0901

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2: Podpora spoločných služieb pre podnikateľov Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. októbra 2009

Dátum ukončenia výzvy: 22. február 2010 o 16.00 hod.

Indikatívna alokácia: 50 000 000 EUR

Na podporu zelených priemyselných parkov je stanovený limit maximálne 40% alokácie výzvy, t.j. 20 mil. Eur.

Cieľ pomoci

Podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch, ako aj podpora budovania zelených priemyselných parkov .

Účel opatrenia

Prostredníctvom podpory verejného sektora vytvoriť podmienky a predpoklady pre rozvoj a revitalizáciu územia, rozvoj technickej infraštruktúry, nie vytvorenie a realizácia komerčného projektu.

Oprávnené aktivity
 • výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedých priemyselných parkov (rekonštrukcia a modernizácia, prípadne rozšírenie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít pre ďalšie trvalo udržateľné investície na sanáciu a obnovu verejnej infraštruktúry podporujúce podnikanie);
 • výstavba zelených priemyselných parkov
Oprávnení prijímatelia
 • vyšší územný celok (ďalej len „VUC“) založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov;
 • obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Oprávnení investori v priemyselnom parku
 • priemyselná výroba
 • technologické centrá
 • centrá strategických služieb
Miesto realizácie projektu

V rámci tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na projekty realizované v regiónoch spadajúcich pod Cieľ Konvergencia t.j.

 • Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj),
 • Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj),
 • Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj).

 

Dĺžka realizácie projektu

Doba realizácie projektu nesmie presiahnuť 36 mesiacov.

Oprávnené obdobie

Oprávnené obdobie je v rámci tejto výzvy ohraničené dátumami 28. november 2007 a 31. december 2015.
Akékoľvek výdavky realizované žiadateľom pred alebo po uvedenom období nemožno považovať za oprávnené.

Forma a výška pomoci
 • Minimálna výška pomoci pre projekt je 200 000 EUR.
 • Maximálna výška pomoci pre projekt hnedého parku je 10 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.
 • Maximálna výška pomoci pre projekt zeleného parku je 6 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov na projekt nemôže prekročiť 50 000 000 EUR.

Finančná pomoc je poskytovaná formou NFP. NFP sa poskytuje formou refundácie, predfinancovania, alebo ich vzájomnej kombinácie. Pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania oprávnených výdavkov v nasledovnom pomere:

 • maximálne 95% z oprávnených výdavkov projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu
 • minimálne 5% z vlastných zdrojov žiadateľa
Oprávnené výdavky
 • výdavky na technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia na konkrétny projekt;
 • výdavky na búracie práce a asanáciu územia;
 • výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a obnovu budov priamo spojených s projektom;
 • výdavky na odstránenie starých ekologických záťaží (len tých, ktoré sú spojené s prípravou územia na podnikanie pre investorov) na základe environmentálneho auditu alebo iného adekvátneho dokumentu potvrdzujúceho kontamináciu miesta realizácie projektu, ktorý musí byť predložený spolu s projektom; výdavky na odstránenie starých ekologických záťaží nesmú presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku (pozemkov a budov) k pôvodnému majetku za účelom dosiahnutia cieľa stanoveného v projekte, pri splnení všetkých nasledovných podmienok:
  o obstaranie nehnuteľného majetku priamo súvisí s projektom, t.j. existuje priama väzba medzi obstaraním nehnuteľného majetku a cieľmi spolufinancovanej činnosti;
  o obstarávacia cena pozemkov nesmie presiahnuť 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
  o nehnuteľný majetok musí byť ocenený znaleckým posudkom nie starším ako 3 mesiace nezávislým súdnym znalcom, potvrdzujúci, že kúpna cena nepresahuje obvyklú cenu v regióne;
  o na nehnuteľnosť nebola za posledných desať rokov poskytnutá štátna pomoc alebo podpora Spoločenstva, čo by v prípade spolufinancovania nákupu zo strany štrukturálnych fondov viedlo k duplicite pomoci;
 • výdavky na úhradu odvodov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu; maximálne však do výšky 30% z celkových oprávnených výdavkov projektu;
 • rezerva na nepredvídané stavebné výdavky nie viac ako 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Za oprávnené výdavky žiadateľa sa budú považovať len výdavky spojené s realizáciou projektu, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V závislosti od rozhodnutia žiadateľa je možné verejné obstarávanie vykonať pred predložením žiadosti o NFP, alebo po predložení žiadosti o NFP.
Upozornenie: Výdavky vynaložené pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o NFP musia spĺňať všetky podmienky zadefinované v tejto výzve a jej prílohách, v opačnom prípade nebudú považované na oprávnené.


Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh je nevyhnutné doručiť:

 • osobne najneskôr do 22. februára 2010 do 16:00 hod.
 • alebo odoslať (odovzdať na prepravu) poštou, resp. kuriérom najneskôr do 22. februára 2010 na nižšie uvedenú adresu SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Martinčekova 17
821 01 Bratislava

Žiadateľov upozorňujeme, že :
 • na poskytnutie NFP nie je právny nárok. Právny nárok na poskytnutie NFP vzniká žiadateľovi len na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP za predpokladu dodržania všetkých podmienok zadefinovaných v tejto výzve, v dokumentoch súvisiacich s výzvou a podmienok vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP,
 • až do uzavierky výzvy je potrebné sledovať interntové stránky SARIO a MHSR, kde budú v prípade potreby uverejňované aktuálne informácie a usmernenia súvisiace s výzvou: www.sario.sk, www.economy.gov.sk , www.opkahr.sk.
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie č.1

Výzva 1.2 VS parky

Príručka pre žiadatela 1.2

Formulár ŽoNFP

Vzor zmluvy o poskytnuti NFP

Hodnotiace kritéria 1.2

Výberové kritéria 1.2

Štatút výberovej komisie

Rokovací poriadok VK

ITMS II Portal manual

Zoznam povinných príloh k ŽoNFP

Prílohy k žiadosti o NFP

Príloha č. 1 žiadosti o NFP Opis projektu

Príloha č. 4 žiadosti o NFP Podrobný rozpočet projektu

Príloha č. 5 žiadosti o NFP Finančná analýza

Príloha č. 20 žiadosti o NFP čestné vyhlásenie o neobdržaní pomoci na nehnuteľnosti

Príloha č. 21 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie o identickosti príloh

Príloha č. 22 žiadosti o NFP – čestné vyhlásenie (Natura 2000)

Čestné vyhlásenie žiadateľa o nerelevantnosti prílohy žiadosti o NFP

Prílohy k Zmluve o poskytnutí NFP

Príloha č.1 zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky

Priloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet podpory povinné údaje

Príloha č.3 zmluvy o poskytniutí NFP Podpisový vzor