Všeobecne záväzné právne predpisy

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 657/2004 Z. z., o tepelnej energetike

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MH SR č. 269/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách prepočtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového

Použité skratky:

MH SR – Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ÚRSO – Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MPaRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky